Organizacje UE

 • Adult Education - kształcenie dorosłych
 • program działań w zakresie transportu - stworzone w latach 60. i 70. dokumenty dotyczące wspólnej polityki transportowej i zakładające rozwój optymalnej sieci transportowej oraz finansowanie infrastruktury
 • system wcześniejszych emerytur - wprowadzony na mocy postanowień dyrektywy Rady Unii Europejskiej 72/160/ /EWG z 1972 system, którego celem jest utworzenie bardziej efektywnej struktury agrarnej na wsi oraz zapewnienie osobom
 • pozabudżetowe fundusze - środki finansowe będące poza budżetem ogólnym i budżetem operacyjnym. Główne fundusze poza budżetem stanowią Europejski Fundusz Rozwoju i Europejski Bank Inwestycyjny

Tłumaczenia językowe

 • hwyl -  hwyl [wym. hu:el] walij., entuzjazm uczuciowy a. swada, elokwencja, zwł. jako cechy charakterystyczne przypisywane Walijczykom
 • EMIA -  -EMIA w złożeniach: -krwistość; stan charakteryzujący się posiadaniem krwi o określonych cechach a. składzie. Etym. - zob. hema(to)-; por. anemia; leukemia; tularemia; uremia

Komputerowy bełkot

 • 3705 - Najczęściej używany procesor czołowy, służący zwykle do przyłączenia kilku kontrolerów 3274 do systemu mainframe
 • context -
 • SIMTEL -
 • BRLU -

Słownik inwestora

Ubezpieczenia
 • Dochód z papieru wartościowego - rentowność akcji, depozytów bankowych i innych instrumentów
 • Ryzyko kursowe - ryzyko ponoszone przez firmę lub bank, związane z przyszłą wartością
 • Pożyczka - Umowa, na mocy której pożyczkodawca stawia określoną kwotę lub rzecz
 • Wniosek kredytowy - Wniosek o udzielenie kredytu, złożony przez Kredytobiorcę na
 • Prospekt emisyjny - dokument przedstawiający w sposób szczegółowy ekonomiczną i prawną