Organizacje UE

 • ECB - Europejski Bank Centralny
 • Zielony Punkt - oznaczenie umieszczane na opakowaniu, informujące, że jest ono zbierane i przetwarzane w ramach zbiorowego systemu zbierania i przetwarzania odpadów. Graficznie jest to kropka składająca się z dwóch
 • współpraca sądowa w sprawach cywilnych w Unii Europejskiej - na podstawie traktatu z Maastricht stała się jedną z dziedzin wspólnego zainteresowania państw członkowskich Unii Europejskiej, choć pierwsze umowy międzynarodowe dotyczące wybranych zagadnień z
 • EWG - Europejska Wspólnota Gospodarcza

Tłumaczenia językowe

 • preparacje -  preparacje część podręcznika jęz. obcego, zawierająca objaśnienia tekstu. preparatyka otrzymywanie w skali laboratoryjnej pierwiastków a. związków chem. preparować przygotowywać
 • Gemeinsinn - Gemeinsinn [wym. gemajnz-in] zob. sensus communis. Etym. - nm. 'poczucie społeczne'; gemein, zob. gemajn; Sinn 'zmysł; poczucie; sens; rozum'

Komputerowy bełkot

 • KBps -
 • Anonymous FTP Server - Metoda dostępu do serwera FTP polegająca na wykorzystaniu publicznego, otwartego dla każdego użytkownika konta ze standardowym identyfikatorem (najczęściej "anonymous" lub "guest") i hasłem (
 • SPOOL -
 • natural query syntax -

Słownik inwestora

 • Rolowanie - Spłacanie wcześniej zaciągniętego kredytu następnym kredytem
 • Beta - Miara ryzyka rynkowego związanego z danym funduszem. Jest to
 • Lokaty - W działalności ubezpieczeniowej lokaty obejmują: lokaty bankowe
 • Składka brutto - Kwota należna z tytułu wszystkich umów ubezpieczenia zawartych przez
 • Stopa zwrotu - Wyrazony procentowo iloraz różnicy wartości jednostki rozrachunkowej
Ubezpieczenia