Organizacje UE

 • Deklaracja Transatlantycka - (ang. Transatlantic Declaration) deklaracja podpisana w 1990 między Stanami Zjednoczonymi a Wspólnotą Europejską, określająca cele, zasady oraz ramy instytucjonalne wzmacniające dotychczasową
 • Piąty Program Ramowy Badań, Rozwoju Technicznego i Prezentacji Unii Europejskiej - 5 PR (ang. Fifth Framework Programme, FP5) największy europejski program naukowy realizowany w 19982002, którego celem było podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw państw Unii i państw
 • euroobligacje - rodzaj dłużnych papierów wartościowych, emitowanych głównie przez państwa i duże firmy europejskie, denominowanych w euro lub w eurodolarach w celu zdobycia długoterminowego finansowania określonych
 • obywatel państwa trzeciego - w myśl prawa Unii Europejskiej, każda osoba mająca obywatelstwo państwa niebędącego członkiem UE

Tłumaczenia językowe

 • Battle of Britain - Battle of Britain ang., [wym. bätlow britn] bitwa o Wielką Brytanię (13 VIII-31 X 1940), działania obronne lotnictwa bryt. przeciw nm. ofensywie powietrznej (mającej przygotować inwazję wojsk
 • tua res agitur -  tua res agitur zob. nam tua res agitur

Komputerowy bełkot

Słownik inwestora

 • Junk bonds - Obligacje o wysokim oprocentowaniu, sklasyfikowane przez agencje
 • Depozyt międzybankowy - Pożyczka międzybankowa, w której jeden bank pożycza pieniądze
 • Wymienialność waluty - Jest to gwarantowana prawem możliwość swobodnej wymiany waluty
 • Punkty terminowe - Różnica stóp procentowych pomiędzy dwoma walutami wyrażona w punktach
 • Wskaźnik Treynora - Wskaźnik ten wywodzi się z teorii portfelowej. Oblicza się go jakko
Ubezpieczenia
 • Agent ubezpieczeniowy - pośrednik pomiędzy klientem (ubezpieczającym) a firmą ubezpieczeniową
 • Produkt - towar, usługa lub idea
 • Awal - czynność, w wyniku której osoba trzecia (inna niż trasat, trasant lub
 • Zaliczka - zapłata uiszczana z góry, pokrywająca część przyszłej należności
 • Deflacja - obniżka cen