Słownik i definicje UE

Lista instytucji UE, wszystkie organizacje dotyczące Unii Europejskiej.

  • Co to jest Azyl Definicja dyplomatyczny: udzielenie schronienia osobom ściganym na terenie misji dyplomatycznej, wykonywany dzięki zasadzie eksterytorialności tych przedstawicielstw. W
  • Co to jest Celny Kodeks Wspólnotowy Definicja wprowadzony w styczniu 1994 akt prawny ustanawiający ramy funkcjonowania polityki celnej Wspólnoty Europejskiej, obejmujący powyżej dwadzieścia rozporządzeń
  • Co to jest Akcesyjne Negocjacje Definicja kierujący do rozszerzenia UE o państwa kandydujące z Europy Środkowo-Wschodniej. Obiektem n. nie jest majątek prawny Wspólnot Europejskich, gdyż przedtem czy
  • Co to jest Europejska Sieć Sądowa ds. Cywilnych i Handlowych Definicja dostarczenia praktycznych informacji i ułatwienia obywatelom UE dostępu do sądów w razie sporów cywilnych i handlowych rodzących konsekwencje o charakterze

Tłumaczenia językowe, znaczenie definicji

Co to znaczy? Jak to tłumaczyć? Co to oznacza? Tłumaczenia wyrazów i zwrotów.

  • Co znaczy Beniamin Tłumaczenie najulubieńszy syn; ulubieniec, faworyt, pupilek rodziców. Etym. - wg Biblii (Gen., 35, 18; 42, 4; 43, 29-34); matka jego, Rachela, umierając przy jego narodzinach nazwała go Benoni (jest to syn
  • Co znaczy Perfidia Tłumaczenie przebiegłość, obłuda, podstępna nieszczerość (por. Albion, Graeca fides). Etym. - ?Xac. 'wiarołomstwo; niewierność' od perfidus 'nieuczciwy; niewierny'; zobacz per-; fides, zobacz fideizm

Definicje komputerowe, słownik informatyka

Pojęcia z informatyki, definicje informatyczne. Wyjaśnienia od najlepszego informatyka.