akcesja co to jest
Co oznacza akcesja: kandydujących do UE. Podstawę prawną przyjęcia państwa do UE stanowi art. 49.

Czy przydatne?

Czym jest akcesja

Definicja z ang. accession, z niem. Beitritt.

Definicja: mechanizm przyłączania się krajów kandydujących do UE. Podstawę prawną przyjęcia państwa do UE stanowi art. 49 (dawny art. O) Traktatu o UE, stanowiący, Iż pierwszym etapem procesu akcesyjnego jest złożenie poprzez kraj kandydujące wniosku o członkostwo w UE na ręce państwa obecnie sprawującego Prezydencję Porady UE. W kolejnym etapie Porada występuje do Komisji Europejskiej o opinię (avis) na temat wniosków o członkostwo złożonych poprzez państwa kandydujące. Końcową częścią recenzji jest rekomendacja rozpoczęcia procesu negocjacji akcesyjnych z kandydatem. Po zakończeniu procedury negocjacyjnej przewodniczący Porady UE, przewodniczący Komisji i przedstawiciel państwa kandydującego podpisują Traktat Akcesyjny. Końcowym etapem procesu akcesji jest ratyfikacja Traktatu Akcesyjnego poprzez kraj kandydujące (wg własnej narodowej procedury), państwa członkowskie i (od momentu wejścia w życie Jednolitego Aktu Europejskiego) poprzez Parlament Europejski. Od momentu przyjęcia Traktatu z Maastricht można przystąpić tylko do UE jako całości, przedtem przystępowano do każdej z trzech Wspólnot Europejskich (EWG, EWWiS, EURATOM) osobno

Czym jest akcesja znaczenie w Słownik na A .