argo co to jest
Co oznacza Argo: 1 stycznia 2002 31 grudnia 2006, w odniesieniu współpracy administracyjnej w.

Czy przydatne?

Czym jest Argo

Definicja z ang. Argo, z niem. Argo.

Definicja: program działań Wspólnoty Europejskiej 1 stycznia 2002 31 grudnia 2006, w odniesieniu współpracy administracyjnej w dziedzinie granic zewnętrznych, wiz, azylu i imigracji, uruchomiony opierając się na decyzji Porady UE z 13 czerwca 2002. Ma przyczyniać się do urzeczywistnienia następujących celów: wspierania współpracy organów krajowych (organów administracji publicznej i wymiaru sprawiedliwości krajów członkowskich albo innych instytucji, które zostały poprzez te organy upoważnione do implementacji prawa wspólnotowego) przy stosowaniu regulaminów wspólnotowych, ze specjalnym uwzględnieniem łączenia zasobów i koordynowania i ujednolicania sposobów postępowania; wspierania jednolitego stosowania prawa wspólnotowego w celu zharmonizowania decyzji organów krajowych wszystkich krajów członkowskich dla zapobieżenia przeszkodom w stopniowym tworzeniu obszaru wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości; zwiększaniu efektywności organów krajowych w wykonywaniu ich zadań związanych ze stosowaniem prawa wspólnotowego; zagwarantowaniu, Iż w strukturze organów krajowych, które stosują prawo wspólnotowe, wymiar wspólnotowy zostanie stosownie uwzględniony; wspierania przejrzystości działań organów krajowych poprzez wzmacnianie kontaktów pomiędzy nimi a zainteresowanymi krajowymi i międzynarodowymi organizacjami rządowymi i pozarządowymi. W dziedzinie problematyki związanej z granicami zewnętrznymi UE program służy wspieraniu działań krajów członkowskich, zmierzających do: zapewnienia, Iż państwa członkowskie będą przeprowadzać kontrole graniczne z zachowaniem ustalonych w prawie wspólnotowym wspólnych zasad i regulaminów wykonawczych; zagwarantowania jednakowego poziomu ochrony i kontroli granic zewnętrznych; powiększenia skuteczności kontroli na przejściach granicznych i działań podejmowanych na odcinkach pomiędzy nimi. W dziedzinie problematyki wizowej program służy wspieraniu działań krajów członkowskich zmierzających do: zapewnienia, Iż państwa członkowskie będą wydawać wizy z zachowaniem wspólnych zasad i regulaminów wykonawczych ustalonych w prawie wspólnotowym; zagwarantowania przy ich wydawaniu jednakowego poziomu kontroli i zabezpieczeń; wspierania harmonizacji w dziedzinie rozpatrywania wniosków wizowych i badania dokumentów dotyczących celu podróży, środków utrzymania i mieszkania; wspieranie harmonizacji krajowych regulacji o charakterze wyjątku dla ustalonych grup osób składających wnioski wizowe w celu ułatwienia kontroli na granicach zewnętrznych i swobodnego przepływu osób pomiędzy krajami członkowskimi; wzmocnienie współpracy konsularnej pomiędzy krajami członkowskimi. W dziedzinie problematyki azylowej program ma na celu wspieranie działań krajów członkowskich, wykorzystywanych: przyczynianiu się do powstania i funkcjonowania wspólnego europejskiego mechanizmu azylowego poprzez popieranie norm i przedsięwzięć, które doprowadzą do stworzenia wspólnej procedury azylowej i jednolitego dla całej Wspólnoty Europejskiej statusu osoby ubiegającej się o azyl; ułatwianiu określenia państwa odpowiedzialnego za rozpatrzenie danego wniosku azylowego; wspieraniu zbliżania do siebie zasad przyznawania i kształtowania statusu uchodźcy i wprowadzenia rozwiązań dotyczących różnych form ochrony subsydiarnej, które każdej osobie potrzebującej takiej ochrony zagwarantują odpowiedni status; zwiększeniu skuteczności i rzetelności postępowania azylowego i zapewnieniu zgodności decyzji w kwestii wniosków azylowych; rozwijaniu ułatwień dotyczących wjazdu, zakwaterowania i środków prawnych odnosząc się do przyjmowania osób z przyczyn humanitarnych. W zakresie imigracji program przewiduje wspieranie działań krajów członkowskich, zmierzających do: zapewnienia, Iż państwa członkowskie wydają zezwolenia na pobyt i pracę w zgodzie z ustalonymi w prawie wspólnotowym zasadami i przepisami wykonawczymi; wspierania znajomości reguł dotyczących zezwoleń na pobyt i pracę dla obywateli krajów trzecich; wspierania badań nad skutkami polityki imigracyjnej Wspólnoty Europejskiej i jej postrzeganiem w państwach pochodzenia imigrantów; zagwarantowania skutecznego i jednolitego stosowania wspólnotowych reguł i polityk do nielegalnych imigrantów i równocześnie odpowiedniego dostępu do ochrony międzynarodowej; poprawy współpracy w dziedzinie repatriacji obywateli krajów trzecich i bezpaństwowców bez prawa pobytu i osób, których wnioski o azyl zostały odrzucone, łącznie z przejazdem poprzez inne państwa członkowskie i państwa trzecie; zaostrzeniu walki z nielegalną imigracją i jej zapobieganiu. W ramach programu mają być wspierane następujące działania: kształcenie, zwłaszcza opracowywanie zharmonizowanych planów kształcenia i wspólnych fundamentalnych programów kształcenia dla organów krajowych i środków uzupełniających, pozwalających na organom krajowym dostęp do rozwijanych w innych krajach członkowskich optymalnych procedur i technik pracy; zamiana personelu przy założeniu, Iż oddelegowane osoby będą skutecznie uczestniczyły w pracy goszczących organów krajowych; przedsięwzięcia wykorzystywane zarówno informatyzacji sporządzania akt i procedur, łącznie z zastosowaniem najnowszych technik elektronicznej zamiany danych, jak i gromadzeniu, analizowaniu, porządkowaniu i wykorzystywaniu informacji przy wykorzystaniu najlepszych technologii informacyjnych; dokonywanie oceny skutków wspólnych reguł i procedur; przedsięwzięcia wspierające postęp optymalnych sposobów postępowania z uwagi na konieczność poprawy metod pracy i wyposażenia, uproszczenia procedur i skrócenia terminów; działania operacyjne, w tym powstanie wspólnych centrów operacyjnych i odpowiednich zespołów składających się z osób pochodzących z dwóch albo więcej krajów członkowskich; prace badawcze, narady i seminaria z udziałem przedstawicieli krajów członkowskich i Komisji i krajowych i międzynarodowych organizacji rządowych i pozarządowych; działania w dziedzinie konsultowania i włączania do współpracy właściwych krajowych i międzynarodowych organizacji rządowych i pozarządowych; działania krajów członkowskich w krajach trzecich, zwłaszcza wizyty informacyjne w państwach pochodzenia i tranzytu; pokonywanie przestępstw związanych z dokumentami. Projekt wykonywany poprzez organ państwa członkowskiego i dofinansowywany w ramach programu wymaga udziału przynajmniej dwóch innych krajów członkowskich albo innego państwa członkowskiego i państwa kandydującego, jeżeli celem jest przygotowanie do członkostwa, albo innego państwa członkowskiego i państwa trzeciego, jeżeli to jest przydatne przez wzgląd na celem projektu. Odpowiednio z ogólną zasadą udział wsparcia finansowego z budżetu Wspólnoty Europejskiej nie powinien przekraczać 60% wydatków podjętych działań. Środki finansowe poświęcone na realizację programu wynoszą 25 mln euro

Czym jest Argo znaczenie w Słownik na A .