azylu\ centrum informacji co to jest
Co oznacza Centrum Informacji, Refleksji i Wymiany ds. Azylu: uchwały Porady UE z 11 czerwca 1992.

Czy przydatne?

Czym jest Centrum Informacji, Refleksji i Wymiany ds. Azylu

Definicja z ang. Centre for Information, Reflection and Exchange on. Asylum, z niem. Zentrum für Informations-, Reflexions- und Austausch. Asylum.

Definicja: (CIREA) utworzone opierając się na uchwały Porady UE z 11 czerwca 1992, spełnia określone zadania w dziedzinie polityki azylowej Wspólnoty Europejskiej. Każdego roku CIRWA bada zmiany w regulaminach krajów członkowskich z dziedziny prawa azylowego, tendencje odnośnie do państw pochodzenia osób ubiegających się o azyl, postanowienia obowiązujących umów readmisyjnych i inne ważne z punktu widzenia kształtowania polityki azylowej zagadnienia, na przykład przypadki prześladowania na skutek płci, sytuację osób niepełnoletnich pozbawionych opieki dorosłych, zmiany w obrębie ekipy bezpiecznych państw pochodzenia, problemy powiązane z odraczaniem repatriacji, łączeniem rodzin i ochroną subsydiarną. Innym zadaniem CIRWA jest regularne aktualizowanie zbioru tekstów dotyczących europejskiej praktyki azylowej wspólnie z odpowiednimi aktami prawnymi i innymi istotnymi dokumentami z zakresu spraw azylowych. W jego ramach opracowano nowy dostosowany do postanowień konwencji dublińskiej mechanizm statystyczny do celów związanych z zestawianiem i analizowaniem liczby osób ubiegających się o azyl i liczby osób otrzymujących go w poszczególnych krajach członkowskich. W 1993 ustalono wytyczne dotyczące sporządzania poprzez lokalne urzędy krajów członkowskich wspólnych raportów, pozwalających na dokonywanie oceny sytuacji politycznej, gospodarczej i socjalnej w państwach pochodzenia osób ubiegających się o azyl w krajach UE. Raporty te mogą być używane poprzez zgodne organy krajów członkowskich i udostępniane stronom sporów prawnych w sytuacji wniesienia odwołania od decyzji organu odpowiedzialnego za rozpoznawanie spraw związanych z azylem i sytuacją prawną cudzoziemców. W 1993 organizacja ta nawiązała współpracę z Centrum Dokumentacji i Badań Urzędu Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw Uchodźców. Od 1996 w ramach często organizowanych spotkań specjalistów prowadzona jest zamiana informacji o działalności CIRWA i właściwych w kwestiach azylowych instytucji amerykańskich. Tego typu spotkania odbywają się również z udziałem przedstawicieli Cypru i państw Europy Środkowo-Wschodniej

Czym jest Centrum Informacji, Refleksji znaczenie w Słownik na C .