przekraczania granic co to jest
Co oznacza Centrum Informacji, Refleksji i Wymiany ds. Przekraczania Granic Zewnętrznych i.

Czy przydatne?

Czym jest Centrum Informacji, Refleksji i Wymiany ds. Przekraczania Granic Zewnętrznych i Imigracji

Definicja z ang. Centre for Information, Reflection and Exchange on. Crossing Borders and Immigration, z niem. Zentrum für Informations-, Reflexions- und Austausch. Crossing Borders und Einwanderung.

Definicja: (CIREFI) powstało opierając się na uchwały ministrów krajów członkowskich odpowiedzialnych za kwestie imigracyjne, podjętej na posiedzeniu 30 listopada 1 grudnia 1992. Jego członkowie, którymi są mający wiedzę specjalistyczną przedstawiciele krajów członkowskich, spotykają się często, tworząc Stałą Konferencję i korzystając ze wsparcia logistycznego Sekretariatu Generalnego Porady UE. Udziela ono krajom członkowskim pomocy w skutecznym przezwyciężaniu trudności związanych z legalną imigracją, zapobieganiem nielegalnej imigracji i nielegalnemu pobytowi, efektywnym zwalczaniem przemytu ludzi, wykrywaniem fałszerstw dokumentów i repatriacją. Zadaniem CIRWPGZI jest zwłaszcza: statystyczne opracowywanie przy zastosowaniu jednolitych formularzy informacji dotyczących legalnej imigracji, nielegalnej imigracji i nielegalnego pobytu, nielegalnego przeprowadzania poprzez granice cudzoziemców, posługiwania się podrobionymi albo przerobionymi dokumentami podróży, działalności służb granicznych; regularne sporządzanie na tej podstawie raportów, zawierających między innymi opinie na temat tendencji, kierunków rozwoju i przeobrażeń w wymienionych dziedzinach; analizowanie gromadzonych informacji, wyciąganie wniosków i formułowanie zaleceń; prowadzenie zamiany informacji na temat repatriacji, zwłaszcza na temat państw przeznaczenia, miejsc wylotu i miejsc przylotu, przedsiębiorstw transportowych, tras lotniczych, taryf, możliwości rezerwacji, warunków przewozu, koniecznej eskorty, możliwości czarteru, problemów ze zdobyciem dokumentów na drogę powrotną. Przedstawia Radzie roczne sprawozdania ze swej działalności, jak także na żądanie inne sprawozdania. Porada ustala przy udziale podległych jej właściwych gremiów główne przedmioty bieżących prac CIRWPGZI, a również określa, Iż pomiędzy posiedzeniami Stałej Konferencji urzędy centralne zainteresowanych krajów członkowskich w sytuacjach, gdy niezbędne jest natychmiastowe działanie, wymieniają wiadomości bez jego pośrednictwa. Zamiana informacji dzieje się w sposób możliwie w najwyższym stopniu ujednolicony dzięki formularzy albo wg uzgodnionego schematu. W maju 1999 utworzono w jego ramach mechanizm wczesnego ostrzegania, wykorzystywany przekazywaniu informacji o nielegalnej imigracji i nielegalnym przerzucaniu ludzi poprzez granice. Wiadomości te dotyczą pierwszych symptomów tego typu zjawisk, w szczególności w miejscach będących źródłem ruchów migracyjnych, jak także nowych tendencji wymagających natychmiastowych działań (zmiany tras albo środków transportu, nowego typu masowych fałszerstw dokumentów podróży, wzrostu liczby przypadków nielegalnej imigracji, przerzutów sporych grup poprzez specjalizujące się w tym organizacje przestępcze)

Czym jest Centrum Informacji, Refleksji znaczenie w Słownik na C .