obserwacja transgraniczna co to jest
Co oznacza obserwacja transgraniczna: policyjnej w UE, została uregulowana w konwencjach z Schengen.

Czy przydatne?

Czym jest obserwacja transgraniczna

Definicja z ang. Cross-border observation, z niem. Grenzüberschreitende Beobachtung.

Definicja: jest aktualnie jedną z form współpracy policyjnej w UE, została uregulowana w konwencjach z Schengen. Funkcjonariusze państwa-strony, którzy w ramach śledztwa prowadzonego we własnym państwie obserwują osobę podejrzaną o popełnienie przestępstwa mogącego stanowić przesłankę ekstradycyjną, są uprawnieni do kontynuowania obserwacji w regionie innego państwa-strony, jeżeli to ostanie wyraża zgodę na o.t. opierając się na uprzednio złożonego wniosku o udzielenie pomocy prawnej. Na żądanie należy przekazać prowadzenie o.t. funkcjonariuszom państwa-strony, na którego terytorium obserwacja się odbywa. Jeżeli na skutek szczególnie pilnego charakteru kwestie nie jest możliwe poprzednie uzyskanie zgody innego państwa, funkcjonariusze mogą kontynuować o.t. osoby podejrzanej na następujących uwarunkowaniach: o przekroczeniu granicy zgodne organy państwa, na którego terytorium o.t. jest kontynuowana, powiadamiane są niezwłocznie jeszcze w trakcie prowadzenia o.t.; wniosek o udzielenie pomocy prawnej, gdzie omówione są również przyczyny usprawiedliwiające przekroczenie granicy bez uprzedniej zgody, przedkładany jest niezwłocznie. Należy zaprzestać o.t., jak tylko kraj, na którego terytorium jest ona prowadzona, zażąda tego opierając się na wspomnianego zawiadomienia albo wniosku lub jeżeli zgoda nie zostanie udzielona po pięciu godzinach od chwili przekroczenia granicy. Konwencja zmienia osiem ogólnych przesłanek dopuszczalności o.t.: dokonujący czynności śledczych funkcjonariusze są związani postanowieniami konwencji i przepisami państwa, na którego terytorium się znajdują mają oni wymóg użytkować się do zarządzeń właściwych miejscowo organów; za wyjątkiem szczególnie pilnych przypadków funkcjonariusze mają w trakcie przeprowadzania czynności dokument, z którego wynika, Iż zgoda została udzielona; dokonujący czynności śledczych funkcjonariusze muszą przedstawić w każdym czasie dowód na potwierdzenie swej funkcji urzędowej; dokonujący czynności śledczych funkcjonariusze mogą w trakcie działania mieć przy sobie broń służbową, chyba Iż kraj miejsca przeprowadzanej czynności wyraźnie sprzeciwi się temu użycie broni jest niedopuszczalne, niezależnie od przypadków obrony koniecznej; wchodzenie do mieszkań i na tereny, które nie są ogólnodostępne, jest niedopuszczalne; dokonujący czynności śledczych funkcjonariusze nie są uprawnieni do zatrzymania albo aresztowania osoby obserwowanej; na temat każdej operacji sporządzany jest raport dla organów państwa, na którego terytorium obserwacja się odbywa; organy państwa, z którego terytorium przybywają funkcjonariusze kierujący czynności śledcze, wspierają na prośbę drugiej strony dodatkowe śledztwo, łącznie z postępowaniem sądowym, wszczęte poprzez kraj, na którego terytorium prowadzona była o.t. Zobacz także pościg transgraniczny

Czym jest obserwacja transgraniczna znaczenie w Słownik na O .