obszar negocjacyjny swobodny co to jest
Co oznacza obszar negocjacyjny nr 1, Swobodny przepływ towarów: czterech fundamentalnych wolności.

Czy przydatne?

Czym jest obszar negocjacyjny nr 1, Swobodny przepływ towarów

Definicja z ang. negotiation area No. 1, Free movement of goods, z niem. Verhandlungsbereich No. 1, Freier Warenverkehr.

Definicja: to jest rozdział zawierający jedną z czterech fundamentalnych wolności Jednolitego Rynku Europejskiego, regulujący zasady obrotu towarowego między krajami członkowskimi: mechanizm oceny zgodności, bezpieczeństwa towarów, normalizacji i nadzoru, zasady niedyskryminacji i znoszenia ograniczeń w handlu i reguły zamówień publicznych. Sesja wielostronna przeglądu prawa w tym dziale odbyła się 1012 i 1518 czerwca 1998, dwustronna 19 września 1998. Polskiej delegacji przewodniczył Janusz Kaczurba, podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki. Otwarcie negocjacji nastąpiło w trakcie Międzyrządowej Konferencji Akcesyjnej 21 czerwca 1999, z kolei ich czasowe zamknięcie 29 marca 2001. W stanowisku wyjściowym Polska zadeklarowała przyjęcie całości dorobku prawnego z dniem uzyskania członkostwa i nie występowała o przyznawanie okresów przejściowych. Polskie stanowisko charakteryzowało się jednak sporą zmiennością, a największym problemem w tym dziale okazał się obrót farmaceutykami. 28 listopada 2001 negocjacje zostały otworzone ponownie, gdyż Polska wystąpiła o przyznanie okresu przejściowego odnosząc się do dyrektywy 65/65/EWG dotyczącej okresu trwania procedur rejestracyjnych i związanego z tym obowiązku uzupełniania dokumentacji produktów farmaceutycznych do dnia akcesji (wg tej dyrektywy czas rejestracji leku nie powinien być dłuższy niż dwieście dziesięć dni, w trakcie gdy w Polsce moment ten wynosi do roku). Konieczność wystąpienia z prośbą o moment przejściowy strona polska motywowała potrzebą zmian w regulaminach prawnych i sporymi nakładami finansowymi zarówno ze strony budżetu państwa, jak i poprzez producentów produktów farmaceutycznych. Strona unijna, zamykając w tym samym dniu sesję uwzględniła wniosek i przyznała Polsce moment przejściowy do 31 grudnia 2008 (to jest najdłuższy moment przejściowy na dostosowanie dokumentacji rejestracyjnej do wymagań wspólnotowych). Równocześnie Polska zobowiązała się, Iż do 31 grudnia 2008 dopuszczenie do obrotu wszystkich farmaceutyków na rynku polskim odbywać się będzie odpowiednio z wymaganiami dorobku prawnego Unii; uzna uprawnienie krajów członkowskich opierające na niedopuszczeniu na rynek Unii produktów polskich niespełniających unijnych warunków dopuszczenia do obrotu; do dnia członkostwa Polska będzie w pełni użytkować scentralizowaną procedurę dopuszczenia do obrotu i procedurę wzajemnego uznawania produktów farmaceutycznych zgodną z wymaganiami unijnymi i zapewni utrzymanie do chwili obecnej obowiązującego okresu ochrony danych. Dostosowanie się do acquis communautaire w tym dziale pociągnęło za sobą konieczność zarówno wielu dostosowań prawnych (na przykład uchwalenie pakietu tak zwany ustaw farmaceutycznych: ustawa o prawie farmaceutycznym, ustawa o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych i aktów prawnych dotyczących bezpieczeństwa żywności), jak i powstania odpowiedniej struktury instytucjonalnej. Uzyskanie okresu przejściowego na wprowadzenie unijnego mechanizmu rejestracji leków pozwoli na utrzymaniu na polskim rynku, do końca okresu przejściowego, dużej ilości polskich leków niespełniających aktualnie warunków rejestracji

Czym jest obszar negocjacyjny nr 1 znaczenie w Słownik na O .