obszar negocjacyjny unia co to jest
Co oznacza obszar negocjacyjny nr 11, Unia Gospodarcza i Walutowa: wielostronny, a 22 grudnia.

Czy przydatne?

Czym jest obszar negocjacyjny nr 11, Unia Gospodarcza i Walutowa

Definicja z ang. negotiation area No. 11, Economic and Monetary Union, z niem. Verhandlungsbereich No. 11, Wirtschafts- und Währungsunion.

Definicja: 14 grudnia 1998 odbył się screening wielostronny, a 22 grudnia screening dwustronny. Polskiej delegacji przewodniczył Jarosław Bauc, sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów. Stanowisko negocjacyjne przekazano stronie wspólnotowej 29 stycznia 1999, negocjacje zostały otwarte 30 września i po przekazaniu poprzez stronę polską informacji uzupełniających zostały tymczasowo zamknięte 7 grudnia 1999. Akty prawne składające się na ten region negocjacyjny ujęte są w cztery ekipy: koordynacja polityki gospodarczej, polityka fiskalna, polityka monetarna i polityka kursu walutowego, przyjęcie wspólnej waluty euro. Polska nie wystąpiła z żadnym wnioskiem o okresy przejściowe i nie zgłaszała problemów negocjacyjnych. W dziedzinie koordynacji polityki gospodarczej potwierdziła, Iż kluczowymi podmiotami koordynującymi politykę gospodarczą państwie z polityką prowadzoną w UE jest Porada Ministrów, Komitet Ekonomiczno-socjalny Porady Ministrów, Komitet Porady Ministrów do spraw Polityki Regionalnej i Zrównoważonego Rozwoju i Narodowy Bank Polski z Poradą Polityki Pieniężnej. W dziedzinie polityki fiskalnej Polska zadeklarowała wdrożenie wymagań Unii dotyczących dyscypliny budżetowej, w tym mierników zbieżności określających referencyjny poziom długu i deficytu sektora finansów publicznych. Polska zamierza wypełnić wszystkie wymogi w relacji do polityki monetarnej i kursu walutowego, zwłaszcza zapewnić niezależność banku centralnego, utrzymać stabilny poziom cen i dążyć do stabilnego kursu walutowego. Regulacje wspólnotowe dotyczące wprowadzenia euro mają charakter zewnętrzny, co znaczy, Iż do chwili przystąpienia do Unii Polska jest państwem trzecim w relacji do regulaminów regulujących wprowadzenie euro. W czasie negocjacji Polska nie musiała określać daty przyjęcia jednolitej waluty, będzie to możliwe po spełnieniu mierników konwergencji, określających wymogi niezbędne do przystąpienia do ostatniego etapu Unii Gospodarczo-Walutowej. Polska zadeklarowała gotowość przyjęcia wspólnej waluty na przełomie 200607, etapem poprzedzającym wejście do UGW będzie udział w Europejskim Mechanizmie Kursowym

Czym jest obszar negocjacyjny nr 11 znaczenie w Słownik na O .