obszar negocjacyjny polityka co to jest
Co oznacza obszar negocjacyjny nr 13, Polityka społeczna i zatrudnienie: negocjacyjnych.

Czy przydatne?

Czym jest obszar negocjacyjny nr 13, Polityka społeczna i zatrudnienie

Definicja z ang. negotiation area No. 13, Social Policy and Employment, z niem. Verhandlungsbereich No. 13, Sozialpolitik und Beschäftigung.

Definicja: jeden z szerszych rozdziałów negocjacyjnych regulujących: prawo pracy, dialog socjalny, równe traktowanie kobiet i mężczyzn, walka z rasizmem i ksenofobią, zatrudnienie, Europejski Fundusz Społeczny, osoby niepełnosprawne, zdrowie publiczne i bezpieczeństwo i higiena pracy (w tym podrozdziale Polska wystąpiła o moment przejściowy). Sesja wielostronna przeglądu prawa odbyła się 2023 października 1998 w Brukseli, zaś dwustronna 1618 listopada. Na czele polskiej delegacji stała Irena Boruta, podsekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Socjalnej. Stanowisko negocjacyjne zostało przekazane 31 maja 1999, oficjalne otwarcie negocjacji nastąpiło 30 września 1999, a ich zakończenie 1 czerwca 2001. W stanowisku negocjacyjnym Polska zadeklarowała wdrożenie całości unijnego prawa w tej dziedzinie i niewystępowanie o okresy przejściowe niezależnie od dyrektywy nr 655/89/EWG odnoszącej się do min. wymogów bezpieczeństwa i higieny użytkowania sprzętu poprzez pracowników i do dyrektywy nr 656/89/EWG w kwestii min. wymogów dotyczących stosowania środków ochrony indywidualnej. W dalszym toku negocjacji Polska wycofała się z postulatu dotyczącego dyrektywy 656/89, utrzymując prośbę odnosząc się do dyrektywy 655/89. Przez wzgląd na wysokimi kosztami, jakie musiałyby ponieść przedsiębiorstwa przyjmując tę dyrektywę, Polska dostała moment przejściowy na jej wykorzystywanie do 31 grudnia 2005

Czym jest obszar negocjacyjny nr 13 znaczenie w Słownik na O .