obszar negocjacyjny kultura co to jest
Co oznacza obszar negocjacyjny nr 20, Kultura i polityka audiowizualna: podrozdziały, politykę.

Czy przydatne?

Czym jest obszar negocjacyjny nr 20, Kultura i polityka audiowizualna

Definicja z ang. negotiation area No. 20, culture and audiovisual policy, z niem. Verhandlungsbereich No. 20, Kultur und audiovisuelle Medien.

Definicja: region ten dzieli się na dwa podrozdziały, politykę kulturalną i poltykę w dziedzinie telewizji. UE, odpowiednio z zasadą subsydiarności, uznaje, Iż szczebel narodowy jest w najwyższym stopniu efektywny w wypracowaniu rozwiązań w sferze kultury. Dlatego także działania w tym zakresie są ograniczone do wdrażania programów propagujących postęp kultury i wymianę kulturalną pomiędzy krajami członkowskimi. Programy te koncentrują się na głównych zagadnieniach: realizacji projektów artystycznych o wymiarze europejskim Kalejdoskop, ochrony dziedzictwa kulturowego Raphael i książki i czytelnictwa Ariane. W dziedzinie polityki kulturalnej Polska zobowiązała się do pełnego wdrożenia acquis communautaire i aktywnego uczestnictwa we wspólnotowych programach kulturalnych (najistotniejszym z nich jest program Kultura 2000). Drugi dział stanowi polityka audiowizualna, regulowana instrukcją Porady UE 89/552/EWG zmienionej instrukcją Porady i Parlamentu Europejskiego 97/36/ /WE o telewizji bez granic. Instrukcja ta wprowadza: swobodę transmisji programów telewizyjnych wewnątrz Unii, promowanie twórczości europejskiej w telewizji i zasady emitowania reklam. Dział ten nie obejmuje prawa autorskiego i praw pokrewnych, które znalazły się w dziale Prawo firm (region negocjacyjny nr 5). Sesja wielostronna przeglądu prawa miała miejsce 8 maja 1998, a dwustronna 14 maja. Na czele polskiej delegacji stał Piotr Nowina-Konopka. Po screeningu nastąpiła zamiana korespondencji i spotkanie z TFAN w celu wyjaśnienia zastrzeżenia stworzonych w trakcie screeningu. Stanowisko negocjacyjne zostało przekazane 1 września 1998, otwarcie negocjacji nastąpiło 29 października 1998, a ich zamknięcie 4 grudnia 2001. Polska zadeklarowała wdrożenie całości prawa wspólnotowego do dnia uzyskania członkostwa, co wiązało się w pierwszej kolejności z nowelizacją ustawy o radiofonii i telewizji celem przystosowania jej do dyrektywy o telewizji bez granic. Polska akceptuje istotę dyrektywy, która zakłada, Iż jej postanowienia nie mają wpływu na swobodę rozwoju kultury w krajach członkowskich i zachowanie różnorodności kulturowej Wspólnoty Europejskiej

Czym jest obszar negocjacyjny nr 20 znaczenie w Słownik na O .