obszar negocjacyjny wspólna co to jest
Co oznacza obszar negocjacyjny nr 27, Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa: współpracą.

Czy przydatne?

Czym jest obszar negocjacyjny nr 27, Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa

Definicja z ang. negotiation area No. 27, Common Foreign and Security Policy, z niem. Verhandlungsbereich No. 27, Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik.

Definicja: współpraca w ramach WPZiB jest współpracą międzyrządową, opartą na jednomyślnym podejmowaniu decyzji. Inicjatywę ustawodawczą mają zarówno państwa członkowskie, jak i Komisja Europejska. W obszarze tym obowiązują następujące regulacje prawne: akty prawne przyjęte w oparciu o tytuł V Traktatu o UE, konkluzje Porady Europejskiej odnoszące się do drugiego filaru; współpraca z państwami trzecimi i organizacjami międzynarodowymi; ochrona dyplomatyczna i konsularna, relacje z państwami trzecimi; sankcje i inne środki niekorzystne i konkluzje Porady UE w zakresie WPZiB. 29 maja 1998 odbyła się sesja wielostronna, a 2 czerwca dwustronna sesja przeglądu prawa. Przewodniczącym polskiej delegacji był Andrzej Ananicz, sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Stanowisko negocjacyjne zostało przekazane 1 września 1998, a formalne otwarcie negocjacji nastąpiło 10 listopada. Czasowe zamknięcie działu nastąpiło 6 kwietnia 2000. W stanowisku negocjacyjnym Polska zadeklarowała gotowość przyjęcia pełni praw i obowiązków wynikających z członkostwa we WPZiB i potwierdziła zbieżność polskiej polityki zagranicznej z polityką unijną. Udział Polski we Wspólnej Europejskiej Polityce Bezpieczeństwa i Obrony nie był obiektem negocjacji akcesyjnych. Odpowiednio z postanowieniami podjętymi w trakcie posiedzenia Porady Europejskiej w Feira w czerwcu 2000 Polska uczestniczy w rozwoju WEPBiO w ramach formuły 15+6 (ue i europejscy członkowie NATO nienależący do Unii) i 15+15 (ue, dwanaście krajów kandydujących, Turcja, Norwegia i Islandia). Polska chciałaby również uczestniczyć w tworzeniu europejskich sił szybkiego reagowania, deklarując udział dwóch batalionów żołnierzy wojsk lądowych, lotniczą grupę poszukiwawczo-ratowniczą, dwa trałowce, okręt poszukiwawczo-ratowniczy i oddział żandarmerii wojskowej (łącznie 1532 żołnierzy)

Czym jest obszar negocjacyjny nr 27 znaczenie w Słownik na O .