obszar negocjacyjny instytucje co to jest
Co oznacza obszar negocjacyjny nr 30, Instytucje: dotyczy udziału Polski w instytucjach.

Czy przydatne?

Czym jest obszar negocjacyjny nr 30, Instytucje

Definicja z ang. negotiation area No. 30, Institutions, z niem. Verhandlungsbereich No. 30, Organe.

Definicja: nie podlegał przeglądowi prawa i dotyczy udziału Polski w instytucjach wspólnotowych, podziału głosów, języków urzędowych i zatrudnienia w instytucjach wspólnotowych. Mimo Iż negocjacje zostały otwarte i zamknięte 22 kwietnia 2002, w rzeczywistości rozdział ten negocjacjom nie podlegał, gdyż wszystkie państwa kandydujące przyjmują postanowienia traktatu z Nicei. Na podstawie jego zapisach, ustalono następujące zasady reprezentacji Polski w poszczególnych instytucjach Wspólnoty: Parlament Europejski 54 miejsca spośród 732 przewidzianych dla Parlamentu po rozszerzeniu; Porada UE 27 głosów spośród 321 po rozszerzeniu; Komisja Europejska prawo do jednego komisarza; Trybunał Sprawiedliwości prawo nominowania jednego sędziego, a w Sądzie Pierwszej Instancji, przynajmniej jednego; Trybunał Obrachunkowy jeden z członków będzie obywatelem polskim; Komitet Ekonomiczno-socjalny i Komitet Regionów Polska otrzyma dwadzieścia jeden miejsc w każdym z komitetów; Europejski Bank Centralny od chwili uzyskania członkostwa Polska będzie reprezentowana poprzez prezesa Narodowego Banku Polskiego, od momentu wejścia do Unii Gospodarczej i Walutowej prezes NBP będzie także członkiem Porady Zarządzającej EBC; Europejski Bank Inwestycyjny od dnia akcesji Polska stanie się akcjonariuszem banku i będzie reprezentowana poprzez jednego członka w zarządzie banku i poprzez odpowiednią liczbę personelu kierowniczego w Radzie Dyrektorów; inne komitety: Polska będzie uczestniczyła w pracach innych komitetów powoływanych opierając się na obowiązującego prawa; agencje aktualnie we Wspólnotach działa trzynaście różnych agencji powoływanych opierając się na regulaminów prawa wtórnego. Jeszcze przed datą członkostwa Polska uczestniczyła w pracach tych agencji opierając się na odpowiednich umów. Po akcesji w agencjach tych znajdzie zatrudnienie odpowiednia liczba obywateli polskich. Region ten obejmuje również postanowienia dotyczące języków urzędowych. Odpowiednio z obowiązującym w Unii prawem j. polski stanie się jednym z języków oficjalnych Wspólnot. W momencie pomiędzy podpisaniem Traktatu Akcesyjnego a datą uzyskania członkostwa Polska wspólnie z pozostałymi kandydatami będzie miała status aktywnego obserwatora, co znaczy, Iż opierając się na zgody instytucji unijnych przedstawiciele państw kandydujących będą uczestniczyć, bez prawa zabierania głosu, w obradach Porady UE, Komitetu Stałych Przedstawicieli i w ekipach roboczych Porady UE i Komisji Europejskiej, a również innych organach Unii. Polska będzie także informowana na bieżąco o pracach instytucji unijnych. Uzgodnienia te sytuują Polskę pośród państw sporych i umożliwiają pełne współdecydowanie w obszarach objętych kompetencjami Wspólnoty

Czym jest obszar negocjacyjny nr 30 znaczenie w Słownik na O .