obszar negocjacyjny prawo co to jest
Co oznacza obszar negocjacyjny nr 5, Prawo spółek: podrozdziałów: prawo firm, rachunkowość firm.

Czy przydatne?

Czym jest obszar negocjacyjny nr 5, Prawo spółek

Definicja z ang. negotiation area No. 5 Company law, z niem. Verhandlungsbereich No. 5 Gesellschaftsrecht.

Definicja: region ten złożona jest z pięciu podrozdziałów: prawo firm, rachunkowość firm, ochrona własności intelektualnej i przemysłowej i konwencji brukselskiej i z Lugano o jurysdykcji i wykonywaniu orzeczeń sądowych w kwestiach cywilnych i handlowych i konwencji rzymskiej o prawie właściwym dla umownych stosunków zobowiązaniowych. Odpowiednio z art. 54 traktatu rzymskiego państwa członkowskie zobowiązały się do dostosowania swojego prawa wewnętrznego do prawa europejskiego w celu zniesienia wszelkich ograniczeń w dziedzinie prowadzenia działalności gospodarczej. W tym celu Porada UE wydała sześć instrukcji harmonizujących p.s. w poszczególnych krajach członkowskich i jedno rozporządzenie. Wielostronna sesja przeglądu prawa odbyła się 23 czerwca 1998, dwustronna sesja w dniach 2223 czerwca 1998. Przewodniczącym delegacji polskiej był Igor Dzialuk, wicedyrektor departamentu Współpracy Międzynarodowej i Prawa Europejskiego w Ministerstwie Sprawiedliwości. W swoim stanowisku negocjacyjnym, złożonym 19 maja 1999, Polska, wyrażając zgodę na wdrożenie całości acquis communutaire w tym obszarze, nie wystąpiła o okresy przejściowe. Równocześnie w toku negocjacji zadeklarowała: wprowadzenie dodatkowego świadectwa ochronnego na leki i środki ochrony roślin poprzez nowelizację ustawy o prawie własności przemysłowej, dostosowanie do prawa wspólnotowego w dziedzinie prowadzenia badań w czasie trwania ochrony patentowej i wprowadzenie specjalnego systemu w dziedzinie równoległego importu produktów farmaceutycznych. Negocjacje przedłużyły się, gdyż w szczególności w ich końcowej fazie ujawniły się powiązania z rozdziałem swobodny przepływ towaru w dziale farmaceutyki, jednak dzięki przyjęciu poprzez Polskę wyżej wymienione zobowiązań negocjacje zostały zamknięte 28 listopada 2001

Czym jest obszar negocjacyjny nr 5 znaczenie w Słownik na O .