ochrona subsydiarna unii co to jest
Co oznacza ochrona subsydiarna w Unii Europejskiej: polityki azylowej UE. Po wejściu w życie.

Czy przydatne?

Czym jest ochrona subsydiarna w Unii Europejskiej

Definicja z ang. subsidiary protection in the European Union, z niem. subsidiären Schutz in der Europäischen Union.

Definicja: zagadnienie mieszczące się w dziedzinie polityki azylowej UE. Po wejściu w życie traktatu z Amsterdamu założono, Iż wspólny europejski mechanizm azylowy powinien być uzupełniony środkami dotyczącymi subsydiarnych form ochrony, zapewniającymi właściwy status osobom, które nie są objęte postanowieniami konwencji genewskiej z 1951 o statusie uchodźców, a potrzebują ochrony międzynarodowej. Konwencja ta nie dotyczy gdyż wszystkich aspektów i sytuacji, w jakich mogą znajdować się osoby ubiegające się o azyl. Na poziomie Wspólnoty Europejskiej mają więc zostać ustalone min. standardy udzielania ochrony subsydiarnej, tzn. uznawania obywateli krajów trzecich i bezpaństwowców za uchodźców albo osoby potrzebujące innego rodzaju ochrony międzynarodowej i określania statusu takich osób. O.s. w formie zaproponowanej poprzez Komisję Europejską miałaby charakter komplementarny w relacji do reżimu ochronnego ustanowionego konwencją genewską i protokołem nowojorskim z 1967 i powinna być użytkowana w taki sposób, aby nie osłabiać, ale uzupełniać istniejący reżim ochrony uchodźców. Nie będzie również wiązać się z rozszerzeniem zakresu podmiotowego dotychczasowej ochrony, ale wyjaśni i skodyfikuje poprzednie zobowiązania i istniejącą praktykę zarówno na poziomie międzynarodowym, jak i wspólnotowym. Min. prawa i korzyści zapewniane uchodźcom i osobom objętym ochroną tymczasową powinny być co do zasady takie same. Z uwagi na prymat statusu uchodźcy konwencyjnego i fakt, Iż potrzeba o.s. jest bardziej ograniczona czasowo, nie wszystkie ważne prawa i korzyści, jak dostęp do rynku pracy i programów integracyjnych czy uzyskanie zezwolenia na pobyt kilkuletni, będą czyniły sytuację osób objętych o.s. szczególnie dogodną

Czym jest ochrona subsydiarna w Unii znaczenie w Słownik na O .