ochrona tymczasowa unii co to jest
Co oznacza ochrona tymczasowa w Unii Europejskiej: Wspólnocie Europejskiej kompetencje w dziedzinie.

Czy przydatne?

Czym jest ochrona tymczasowa w Unii Europejskiej

Definicja z ang. temporary protection in the European Union, z niem. vorübergehenden Schutz in der Europäischen Union.

Definicja: traktat z Amsterdamu przyznał Wspólnocie Europejskiej kompetencje w dziedzinie kształtowania polityki wobec uchodźców i osób wysiedlonych, której elementem jest ustalenie min. norm dotyczących o.t. osób wysiedlonych z państw trzecich i niemogących wrócić do państwie pochodzenia. Osoby takie nie są uważane za uchodźców w rozumieniu konwencji genewskiej i przez wzgląd na tym nie korzystają z przewidzianej w tym akcie ochrony, mimo Iż nie mogą powrócić do swego państwie z powodów humanitarnych albo wskutek panującej tam sytuacji (na przykład wojny domowej czy katastrofy ekologicznej). O.t. należy traktować jako uzupełnienie środków z zakresu polityki azylowej, a nie jako rozwiązanie alternatywne dla osób, które są prześladowane w rozumieniu konwencji genewskiej i mają prawo ubiegać się o status uchodźcy. Doświadczenia, jakie państwa członkowskie wyniosły z wojny w Bośni i Hercegowinie 199295, pokazały, Iż UE nie ma instrumentów, które pozwoliłyby jej zwalczyć trudności powiązane z masowym napływem uciekinierów z terenów objętych działaniami zbrojnymi. Wszystkie państwa członkowskie wprowadziły wówczas określone formy o.t., które jednak znacząco różniły się od siebie. Zwłaszcza, osoby korzystające z ochroną tymczasowej miały różny status w poszczególnych krajach. Przypadek ta prowadziła do ograniczenia skuteczności podejmowanych działań. Efektem kilkuletnich prac nad wspólną koncepcją ochrony tymczasowej jest instrukcja Porady UE z 20 lipca 2001 w kwestii norm min. dla zagwarantowania ochrony tymczasowej w sytuacji masowego napływu osób wysiedlonych i środków wspierających równomierne rozłożenie pomiędzy państwa członkowskie ciężarów związanych z przyjęciem tych osób i następstwami tego przyjęcia. Odpowiednio z instrukcją w krajach członkowskich UE poprzez o.t. rozumie się postępowanie o charakterze nadzwyczajnym, które w sytuacji masowego napływu albo spodziewanego masowego napływu osób wysiedlonych z państw trzecich i niemogących powrócić do państwie pochodzenia gwarantuje tym osobom natychmiastową przejściową ochronę, zwłaszcza w wypadku, gdy istnieje również niebezpieczeństwo, Iż napływowi osób wysiedlonych może nie sprostać mechanizm azylowy bez ujemnego wpływu na jego funkcjonowanie albo bez szkody dla tych osób albo innych osób poszukujących ochrony. Masowym napływem jest napływ dużej liczby osób wysiedlonych, które przybywają z określonego państwie albo z określonego terytorium, niezależnie, czy napływ do Wspólnoty dzieje się spontanicznie, czy także na przykład jest wspomagany poprzez program ewakuacji. O.t. w UE nie narusza zasad przyznawania statusu uchodźcy w rozumieniu konwencji genewskiej. Państwa członkowskie zapewniają o.t. z zachowaniem praw człowieka i fundamentalnych wolności i przy poszanowaniu zasady non-refoulement. Zainicjowanie, przeprowadzenie i zakończenie procedury ochrony tymczasowej są obiektem regularnych konsultacji z Wysokim Komisarzem Narodów Zjednoczonych do spraw Uchodźców i innymi odpowiednimi organizacjami międzynarodowymi. Instrukcja nie ma wykorzystania do osób, które zostały przyjęte poprzez państwa członkowskie przed jej wejściem w życie opierając się na krajowych uregulowań dotyczących o.t. Nienaruszone pozostają kompetencje krajów członkowskich dotyczące wydawania albo utrzymywania regulaminów korzystniejszych dla osób, które są objęte o.t. Czas trwania o.t. wynosi rok. Jeżeli Porada UE nie podejmie decyzji o zakończeniu o.t., jest ona przedłużana automatycznie w każdym wypadku o sześć miesięcy. Przedłużenie nie może jednak przekroczyć roku. Ochrona ta kończy się po upływie maksymalnego okresu albo wskutek podjęcia uchwały poprzez Radę UE. W sytuacji dalszego istnienia powodów, dla których wszczęto jej procedurę, Porada może przedłużyć tę procedurę o moment do jednego roku. Państwa członkowskie mogą zagwarantować przewidzianą w dyrektywie ochronę dalszym grupom osób, o ile zostały one wysiedlone z tych samych powodów i przybywają z tego samego państwie pochodzenia albo tego samego regionu pochodzenia

Czym jest ochrona tymczasowa w Unii znaczenie w Słownik na O .