odysseus co to jest
Co oznacza Odysseus: kształcenia, zamiany i współpracy w zakresie azylu, imigracji i przekraczania.

Czy przydatne?

Czym jest Odysseus

Definicja z ang. Odysseus, z niem. Odysseus.

Definicja: program UE 19982002, w odniesieniu kształcenia, zamiany i współpracy w zakresie azylu, imigracji i przekraczania granic zewnętrznych, uruchomiony opierając się na wspólnego działania Porady UE z 19 marca 1998. Celem programu było powstanie ram działań w dziedzinie kształcenia, informowania, studiów i zamiany, aby podnieść skuteczność współpracy administracji krajów członkowskich w zakresie polityki azylowej, kontroli granic zewnętrznych i polityki imigracyjnej. Jednym z założeń programu było rozszerzenie współpracy na państwa kandydujące, jeżeli miało to służyć przygotowaniu do członkostwa w Unii, i państwa trzecie, jeżeli odpowiadało to celom danego projektu. Program O. obejmował następujące działania: projektowanie, sporządzanie i rozpowszechnianie materiałów dydaktycznych do doskonalenia programów kształcenia, ulepszanie przepływu informacji, przeprowadzanie badań i przygotowywanie raportów na tematy będące obiektem zainteresowania. Poprzez działania w dziedzinie kształcenia rozumiano organizowanie praktyk w celu przekazywania teoretycznych i praktycznych informacje, poprzez akcje zamiany organizowanie pobytów studyjnych urzędników, sędziów i innych wskazanych poprzez państwa członkowskie osób w innym niż swoje kraju członkowskim w celu poznania użytkowanych tam powszechnie sposobów pracy, poprzez studia i badania sporządzanie, dalsze rozwijanie i rozpowszechnianie materiałów dydaktycznych i dokumentacji, na przykład w formie baz danych czy wykazów. Szczegółowe zamierzenia w poszczególnych dziedzinach dotyczyły: skoordynowanego stosowania konwencji dublińskiej; ścisłej współpracy pomiędzy właściwymi organami administracji i innymi instytucjami w krajach członkowskich; przyjmowania obywateli krajów trzecich i warunków ich podróżowania po terytorium UE, pobytu, łączenia rodzin, dostępu do rynku pracy; zwalczania nielegalnej imigracji, tzn. nielegalnego wjazdu, nielegalnego pobytu i nielegalnego zatrudnienia osób z krajów trzecich, przeprowadzania postępowań w kwestii wydalenia i repatriacji w razie osób nielegalnie przebywających w UE i zwalczania handlu ludźmi; przeprowadzania kontroli granic zewnętrznych, łącznie z zabezpieczeniem dokumentów tożsamości przed fałszerstwami. Udział środków z budżetu Wspólnoty Europejskiej w finansowaniu jednego projektu nie mógł przekraczać 60% łącznych wydatków jego realizacji. Całość środków postawionych do dyspozycji uczestników programu wyniosła 12 mln euro

Czym jest Odysseus znaczenie w Słownik na O .