oin co to jest
Co oznacza Oisin II: grudnia 2002, w odniesieniu wspierania, zamiany, kształcenia i dokształcania i.

Czy przydatne?

Czym jest Oisin II

Definicja z ang. Oisin II, z niem. Oisin II.

Definicja: program UE na moment 1 stycznia 2001 31 grudnia 2002, w odniesieniu wspierania, zamiany, kształcenia i dokształcania i współpracy organów ścigania, uruchomiony opierając się na decyzji Porady UE z 28 czerwca 2001, będący kontynuacją programu Oisin I. Ogólnym celem programu jest zapewnienie obywatelom UE wysokiego poziomu bezpieczeństwa poprzez wspieranie współpracy pomiędzy organami ścigania krajów członkowskich i ułatwianie tym organom wglądu w sposoby pracy i środki przymusu użytkowane poprzez odpowiednie organy w innych krajach członkowskich. Poprzez organy ścigania rozumiano na potrzeby programu wszystkie istniejące w krajach członkowskich organy administracji publicznej odpowiedzialne za prewencję i wykrywanie i pokonywanie przestępstw. W projektach zgłaszanych w ramach programu mogli uczestniczyć przedstawiciele krajów kandydujących, jeżeli miałoby to służyć zapoznaniu się z majątkiem prawnym UE i przygotowaniu się do członkostwa. Podobnie przedstawiciele innych krajów trzecich mogli brać udział w poszczególnych projektach, jeżeli wiązałoby się to z ich celami. Warunkiem dofinansowania konkretnego projektu był jednak udział przynajmniej trzech krajów członkowskich albo dwóch krajów członkowskich i jednego państwa kandydującego. Możliwe było również dofinansowanie projektów szczególnych krajów członkowskich i ich działań uzupełniających, na przykład seminariów czy spotkań specjalistów. Program obejmował następujące kategorie działań: kształcenie i dokształcanie; zamiany i praktyki; studia i prace badawcze; spotkania i seminaria, rozpowszechnianie rezultatów osiągniętych w ramach programu. Górną granicę dofinansowania jednego projektu ustalono na poziomie 70% łącznych wydatków realizacji. Cała stawka przekazana na potrzeby programu z budżetu Wspólnoty Europejskiej wyniosła 8 mln euro

Czym jest Oisin II znaczenie w Słownik na O .