uchodźca co to jest
Co oznacza uchodźca: statusie uchodźców i protokołu nowojorskiego z 1967, których stronami są.

Czy przydatne?

Czym jest uchodźca

Definicja z ang. refugee, z niem. Flüchtling.

Definicja: w przekonaniu konwencji genewskiej o statusie uchodźców i protokołu nowojorskiego z 1967, których stronami są wszystkie państwa członkowskie UE, osoba, w konsekwencji uzasadnionej obawy przed prześladowaniem na skutek swej rasy, religii, narodowości, przynależności do określonej ekipy socjalnej albo na skutek swych przekonań politycznych, przebywająca poza granicami państwie, którego jest obywatelem, i nie może albo nie chce z racji na tę obawę używać z ochrony swego państwie lub nie mając żadnego obywatelstwa znajduje się poza państwem swego dawnego stałego miejsca zamieszkania i nie może albo nie chce z racji na wspomnianą obawę powrócić do tego państwie. W razie osoby o więcej niż jednym obywatelstwie ustalenie państwo obywatelstwa znaczy każde z krajów, których obywatelstwo ma dana osoba. Mimo braku istotnej powody, wynikającej z uzasadnionej obawy, fakt nieskorzystania poprzez taką osobę z ochrony jednego z państw, których jest ona obywatelem, nie stanowi podstawy do odmowy przyznania ochrony poprzez kraj pochodzenia tej osoby. U. w rozumieniu konwencji genewskiej przestaje być osoba: zwracająca się dobrowolnie o ochronę państwa, którego jest obywatelem; przyjmująca dobrowolnie utracone przedtem obywatelstwo; przyjmująca nowe obywatelstwo i korzystająca z ochrony państwa, którego obywatelstwo przyjmuje; osiedlająca się dobrowolnie w kraju, które uprzednio opuściła albo poza granicami którego przebywała na skutek obawy przed prześladowaniem; niemogąca dłużej odmawiać korzystania z ochrony państwa swego obywatelstwa na skutek ustania przyczyn uznania jej za u.; nie dotyczy to u., który może powołać się na przekonywające przyczyny powiązane z poprzednimi prześladowaniami, uzasadniające odmowę korzystania z ochrony państwa swego obywatelstwa; mogąca powrócić do państwie, gdzie będąc bezpaństwowcem miała stałe miejsce zamieszkania, gdyż przestały istnieć przesłanki uznania tej osoby za u.; nie dotyczy to u. mogącego powołać się na przekonujące przyczyny powiązane z poprzednimi prześladowaniami, uzasadniające odmowę powrotu do państwa, gdzie miał stałe miejsce zamieszkania. Konwencja genewska nie ma wykorzystania do osoby uważanej poprzez zgodne organy państwa miejsca zamieszkania za mającą prawa i wymagania powiązane z posiadaniem obywatelstwa tego państwa. Postanowienia konwencyjne nie mają również wykorzystania do osoby, w relacji do której istnieją poważne podstawy, aby sądzić, Iż: 1. popełniła zbrodnię przeciwko pokojowi, zbrodnię wojenną albo zbrodnię przeciwko ludzkości w rozumieniu aktów prawa międzynarodowego, przygotowanych dla ustanowienia regulaminów odnoszących się do tych zbrodni; 2 przed uznaniem jej za uchodźcę popełniła poważną zbrodnię o charakterze niepolitycznym poza krajem, które ją przyjęło; 3. jest winna czynów sprzecznych z celami i zasadami Organizacji Narodów Zjednoczonych. Zobacz także osoba ubiegająca się o azyl

Czym jest uchodźca znaczenie w Słownik na U .