uznawanie wykonywanie co to jest
Co oznacza uznawanie i wykonywanie orzeczeń w sprawach związanych z niewypłacalnością: współpracy.

Czy przydatne?

Czym jest uznawanie i wykonywanie orzeczeń w sprawach związanych z niewypłacalnością

Definicja z ang. recognition and enforcement of judgments in matters related to insolvency, z niem. Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Fragen der Zahlungsunfähigkeit im Zusammenhang mit.

Definicja: zagadnienie wchodzące w zakres współpracy sądowej w kwestiach cywilnych w UE, regulowane poprzez rozporządzenie Porady UE z 29 maja 2000 w kwestii postępowania w przypadku niewypłacalności. Rozporządzenie przewiduje bezpośrednie uznawanie orzeczeń dotyczących otwarcia, przeprowadzenia i zakończenia postępowań wszczętych w konsekwencji niewypłacalności dłużnika, jak także orzeczeń, które pozostają w bezpośrednim związku z tymi postępowaniami. Jako zasadę przyjęto uznawanie otwarcia postępowania poprzez sąd jednego z krajów członkowskich we wszystkich pozostałych krajach członkowskich, o ile orzeczenie jest skuteczne w kraju, gdzie nastąpiło otwarcie. Zasada ta ma wykorzystanie również wówczas, gdy w pozostałych krajach członkowskich nie byłoby możliwe otwarcie postępowania z powodów związanych z osobą dłużnika. Uznanie postÄ™powania głównego nie stoi na przeszkodzie otwarcia poprzez sąd innego państwa członkowskiego postępowania wtórnego. Pierwsze postępowanie otwierane jest w kraju członkowskim, na którego obszarze znajduje się ośrodek zasadniczych interesów dłużnika. Jeżeli ośrodek taki znajduje się w regionie jednego z krajów członkowskich, to otwarcie postępowania w innym kraju członkowskim może nastąpić jedynie wówczas, gdy dłużnik ma filię na obszarze tego państwa. W takim wypadku konsekwencje postępowania są ograniczone do majątku dłużnika ujawnionego w regionie ostatniego z wymienionych krajów. Otwarcie postępowania wywołuje w każdym innym kraju członkowskim, bez konieczności dopełnienia tam żadnych formalności, konsekwencje, które prawo państwa otwarcia łączy z postępowaniem. Orzeczenia powiązane z przeprowadzeniem i zakończeniem postępowania, wydane poprzez sąd, którego orzeczenie o otwarciu zostało uznane, jak także układ zatwierdzony poprzez tenże sąd są uznawane bez dalszych formalności. Orzeczenia te wykonuje się odpowiednio z przepisami dotyczącymi uznawania i wykonywania orzeczeń w kwestiach cywilnych i handlowych. Ogólna zasada dotycząca uznawania ma wykorzystanie również do orzeczeń, które są bezpośrednim następstwem postępowania i pozostają z nim w ścisłym związku, nawet jeżeli organem rozstrzygającym jest inny sąd. Zasada ta odnosi się ponadto do orzeczeń w przedmiocie środków zabezpieczających, wydawanych opierając się na wniosku o otwarcie postępowania w przypadku niewypłacalności. Uznawanie i wykonywanie innych orzeczeń niż wymienione podlega regulaminom o uznawaniu i wykonywaniu orzeczeń w kwestiach cywilnych i handlowych

Czym jest uznawanie i wykonywanie znaczenie w Słownik na U .