co to jest
Co to znaczy BIO? Definicja BIO- w złożeniach: życie; żywy organizm a. tkanka; mechanizmy życiowe.

Czy przydatne?

Definicja BIO

Definicja z ang. BIO, z niem. BIO.

Co to znaczy BIO BIO- w złożeniach: życie; żywy organizm a. tkanka; mechanizmy życiowe.bio-etyka etyczne aspekty różnych technik ingerencji człowieka w mechanizmy biologiczne (na przykład inżynieria genetyczna i kontrola urodzeń).bionika edukacja zajmująca się wykorzystywaniem mechanizmów biol. w technice (zwł. w automatyce) i budowaniem urządzeń techn. na wzór organizmów żywych.biologia edukacja o życiu, jego ogólnych przejawach i właściwościach.biocenoza, cenoza, naturalny zespół organizmów żywych danego środowiska, tworzących całość związaną czynnikami ekologicznymi.biogenetyka interdyscyplinarna edukacja o stworzeniu życia na kroku kosmicznym, biologicznym i ludzkim.biotyna chem. wit. H, której niedobór skutkuje suche zapalenie skóry.biometria matematyczno-statystyczne sposoby badania prawidłowości kierujących zmiennością populacji organizmów żywych.biosfera sfera zamieszkana poprzez organizmy żywe (troposfera, hydrosfera i litosfera); por. geosfery.biometeorologia edukacja badająca zależność organizmów od pogody; por. meteoropata.bioprądy prądy "życiowe" zagadkowego charakteru, szkodliwe a. dobroczynne, emitowane jakoby poprzez organizmy i elementy.biofilia (1968 r.) miłość życia pojęta jako naturalny instynkt człowieka; por. nekrofilia.bioastronomia poszukiwanie pozaziemskich form życia a. miejsc we Wszechświecie, gdzie formy takie mogłyby znaleźć warunki stworzenia i rozwoju.biochemia chemia biologiczna a. fizjologiczna; chemia życia roślinnego i zwierzęcego.biopsja med. badanie mikroskopowe wyciętych drobnych części narządu a. guza w celach diagnostycznych.biotron med. izolowane pomieszczenie o stałej temp., wilgotności i ciśnieniu atm. poświęcone do leczenia chorób serca i naczyń.biografia życiorys postaci znanej, wybitnej.biofundamentalizm sprzeciwianie się, ze względów relig. a. etycznych, ingerencji człowieka w mechanizmy biologiczne, takie jak na przykład inżynieria genetyczna.bioplazma z ros., wg parapsychologii radzieckiej hipotetyczny czwarty stan materii, oddziaływający ustawicznie na inne stany materii, a może przemieniający się w nie czasami, tak jak woda staje się parą a. lodem.bioskop prototyp filmowego aparatu projekcyjnego (1892 r.); dawna nazwa kina (niemego).biogram zwięzły życiorys, typu encyklopedycznego.biografizm w literaturoznawstwie interpretacja utworu jako dokumentu osobistych przeżyć artysty, w drodze analizy poszczególnych składników jego życiorysu.Bioi parallēloi gr., żywoty równoległe, jest to dobierane poprzez Plutarcha parami (od około 105 do około 115 r.), łącznie 23 pary słynnych Greków i Rzymian; tytuł pol. tł. (za francuskim): Żywoty sławnych mężów.biotop środowisko życia biocenozy.biogeneza pochodzenie życia na Ziemi, wytwarzanie życia (biopoeza).Etym. - gr. bíos 'życie'; zobacz etyka; fundamentalizm; -ceno-; chemia; astronomia; geneza; -graf-; -gram-; -log; log-; meteorologia; -metria; -opsja-; sfera; -skop; -top-; neutron; -tron; gr. bíotos 'życie; utrzymanie' od bíos; por. mikroby; saprobionty;

Czym jest BIO znaczenie w Znaczenie B .