holding co to jest
Co to jest Holding? Opis nabywaniu i posiadaniu udziałów (akcji) w innych przedsiębiorstwach celem.

Czy przydatne?

Definicja Holding

Definicja z ang. Holding, z niem. Festhalten.

Co to jest HOLDING: firma, której działalność bazuje na nabywaniu i posiadaniu udziałów (akcji) w innych przedsiębiorstwach celem przejęcia nad nimi kontroli i zarządzanie ich działalnością

Pozostałe pojęcia ubezpieczeniowe na H

Co znaczy Hipoteka:
Definicja prawna rzeczowego zabezpieczenia wierzytelności pieniężnych. Ograniczone prawo rzeczowe na nieruchomości, ustanowione pomiędzy wierzycielem i dłużnikiem (właścicielem nieruchomości) poprzez wpis do holding co to jest.
Co znaczy Holding Finansowy:
Definicja dwóch podmiotów, gdzie podmiotem dominującym jest organizacja finansowa, a w skład ekipy wchodzą wyłącznie albo w większości banki albo instytucje finansowe i co najmniej jednym podmiotem zależnym holding definicja.
Co znaczy Hedging:
Definicja przed ryzykiem określonego typu; giełdowa transakcja terminowa zawierana celem zabezpieczenia się przed ryzykiem strat w wyniku niekorzystnych zmian cen (kursów) towarów albo instrumentów finansowych holding co znaczy.
Co znaczy Handel:
Definicja towarowo-pieniężna forma zamiany dóbr i usług holding słownik.
Co znaczy Hipoteka Zwykła:
Definicja Hipoteka stanowiąca zabezpieczenie wierzytelności oznaczonej co do rodzaju i wysokości - wpisana do księgi wieczystej holding znaczenie.
  • Dodano:
  • Autor: