adonizacja akinetopsja afektu co to jest
Adonizacja, Akinetopsja, Afektu Infuzja, Agorafobia, Autoafirmacja Self Affirmation.

Definicje z psychologii na A

 • Definicja Androgynia Co to jest kobieta) – w psychologii znaczy występowanie u jednej osoby cech psychicznych charakterystycznych dla kobiet, jak i mężczyzn. Termin
 • Definicja Akulturacja Co to jest bezpośredniego albo pośredniego kontaktu/zderzenia kultur. Przeważnie termin ten stosowany jest zamiennie z definicją asymilacji. O
 • Definicja Antycypacja Co to jest znaczy wyprzedzanie, np. zakładanie czegoś, co jeszcze nie istnieje. W filozofii termin dotyczy poglądu jeszcze nie udowodnionego, lecz
 • Definicja Ambiwalencja Co to jest – silny) – jednoczesne żywienie przeciwstawnych albo mieszanych uczuć do tej samej osoby, rzeczy albo idei – np. kusi nas oferta nowej
 • Definicja Altruizm Co to jest bezinteresowna troska o dobro innych ludzi i stawianie ich dobra powyżej dobro swoje. Pociąga to za sobą pomaganie, które sprawcy nie tylko
 • Definicja Theory Network Actor Co to jest i równoprawnym uczestnikiem interakcji socjalnych, jak ludzie. Obiektami mogą być całe mechanizmy komputerowe (na przykład mechanizm
 • Definicja Apoptoza Co to jest planowe jej samobójstwo. W czasie rozwoju każdego organizmu wielokomórkowego część komórek ginie. To jest zdarzenie naturalne w rozwoju
 • Definicja Asertywność Co to jest zdolność bycia sobą w stosunkach z innymi ludźmi, umiejętność wyrażania myśli, uczuć i przekonań w taki sposób, który innych nie rani
 • Definicja Ageizm z angielskiego ageism Co to jest Przeważnie dotyczy osób po 45-50 roku życia. Przejawia się lekceważeniem osób starszych i preferowaniem młodszych pracowników na rynku
 • Definicja Asocjacjonizm Co to jest złożone akty psychiczne (spostrzeganie, uczenie się, przypominanie, akty woli, uczucia) tworzą się przez asocjację (kojarzenie) wrażeń
 • Definicja Aleksytymia Co to jest – emocja) znaczy zaburzenie mechanizmów emocjonalnych opierające na tym, Iż ludzie są „ślepi” na swoje uczucia i nie mogą pojąć tej
 • Definicja Autodestrukcja Co to jest niekorzy­stnych, bezpośrednio lub pośrednio zagrażających naszemu zdrowiu albo życiu. Różne są kryteria klasyfikacji zachowań
 • Definicja Apercepcja Co to jest postrzeganie poprzez umysł jego własnych stanów. Pierwotne znaczenie pochodzi od Gottfieda Leibniza i odnosi się do ostatniej etapy
 • Definicja Autorytaryzm Co to jest jest jako pewna charakterystyczna postawa wobec świata i ludzi. Złożona jest na nią konwencjonalizm, a więc mocne przywiązanie do tradycji
 • Definicja Pamięć Autobiograficzna Co to jest przeszłości. Wspomnienia w niej zawarte zapisujemy w formie konkretnych albo abstrakcyjnych informacji angażujących język (kiedy opowiadam
 • Definicja Asymetria w szacowaniu dystans oacute w Co to jest A może nam się wydać bardziej bliskie czy podobne do B niż B do A. Lub na odwrót. Absurdalne? Oceny i zachowania ludzi rzadko bywają
 • Definicja Anozognozja Co to jest wiedza) to symptom neurologiczny opierający na całkowitej albo częściowej utracie umiejętności zdawania sobie kwestie z własnej
 • Definicja Atrybucja Co to jest zachowań czyichś i własnych. Widząc zachowanie drugiej osoby, szukamy odpowiedzi na pytanie: dlaczego ona tak się zachowuje? Fritz Heider
 • Definicja Archetyp Co to jest znaczy uniwersalny, wspólny ludziom z różnych epok i narodów wzorzec myślenia, postrzegania, przeżywania i działania w pewnych typowych
 • Definicja Astma Co to jest greckiego słowa asthma, oznaczającego duszność, chwytanie z trudem powietrza. Dolegliwość znana jest już od czasów Hipokratesa i Galena
 • Definicja Afekt Co to jest niekorzystna reakcja organizmu – wegetatywna, mięśniowa, doznaniowa – powstająca odpowiadając na zmianę w otoczeniu albo w samym podmiocie
 • Definicja Autoweryfikacja Co to jest głównych – w okolicy autowaloryzacji – motywów związanych z „ja”, z koncepcją własnej osoby. Autowaloryzacja znaczy dążenie do obrony
 • Definicja Affirmation Self Autoafirmacja Co to jest własnej osoby jako kogoś dobrze przystosowanego i moralnego, wewnętrznie spójnego, zdolnego do dokonywania wyborów i sprawowania kontroli
 • Definicja Agorafobia Co to jest intensywnym i nieustannym lękiem albo unikaniem, które występują w przynajmniej dwóch następujących przypadkach: tłumy, miejsca publiczne
 • Definicja Infuzja Afektu Co to jest mechanizm opierający na tym, Iż wiadomość niosąca ładunek emocjonalny oddziaływuje na mechanizmy poznania i oceny. Zostaje poprzez nie
 • Definicja Akinetopsja Co to jest nadzwyczajnie rzadką chorobą neuropsychologiczną. Bazuje na tym, Iż pacjent nie jest w stanie dostrzec ruchu obiektu, aczkolwiek sam
 • Definicja Adonizacja Co to jest Mandal z Uniwersytetu Śląskiego na ustalenie naszego relacji do roli urody, wdzięku i seksapilu, a również do wykorzystywania ich w celu

Co to jest - Pojęcia od psychiatry

Słownik definicji psychologa. Co to znaczy u psychologa? Co oznacza u psychiatry? Przykłady zachowań jak znosić.

Definicja Adonizacja, Akinetopsja, Afektu Infuzja, Agorafobia, Autoafirmacja Self Affirmation, Autoweryfikacja, Afekt, Astma, Archetyp, Atrybucja, Anozognozja, Asymetria co to jest.

Słownik Adonizacja, Akinetopsja, Afektu Infuzja, Agorafobia co to znaczy.