atrybucja apoptoza co to jest
SŁOWNIK Atrybucja, Apoptoza, Autobiograficzna Pamięć, Antycypacja, Asertywność, Aleksytymia.

Definicje z psychologii na A

 • Definicja Autoweryfikacja Co to jest jeden z głównych – w okolicy autowaloryzacji – motywów związanych z „ja”, z koncepcją własnej osoby. Autowaloryzacja znaczy dążenie do obrony, utrzymania i
 • Definicja Infuzja Afektu Definicja to mechanizm opierający na tym, Iż wiadomość niosąca ładunek emocjonalny oddziaływuje na mechanizmy poznania i oceny. Zostaje poprzez nie wchłonięta
 • Definicja Theory Network Actor Co znaczy istotnym i równoprawnym uczestnikiem interakcji socjalnych, jak ludzie. Obiektami mogą być całe mechanizmy komputerowe (na przykład mechanizm przyjęć na
 • Definicja Autorytaryzm Słownik rozumiany jest jako pewna charakterystyczna postawa wobec świata i ludzi. Złożona jest na nią konwencjonalizm, a więc mocne przywiązanie do tradycji. Osoba o
 • Definicja Anozognozja Znaczenie gnosis – wiedza) to symptom neurologiczny opierający na całkowitej albo częściowej utracie umiejętności zdawania sobie kwestie z własnej dolegliwości
 • Definicja Archetyp Czym jest – „typ”) – znaczy uniwersalny, wspólny ludziom z różnych epok i narodów wzorzec myślenia, postrzegania, przeżywania i działania w pewnych typowych przypadkach
 • Definicja Ageizm z angielskiego ageism Co oznacza Przeważnie dotyczy osób po 45-50 roku życia. Przejawia się lekceważeniem osób starszych i preferowaniem młodszych pracowników na rynku pracy. Zdarzenie
 • Definicja Apercepcja Krzyżówka oznaczający postrzeganie poprzez umysł jego własnych stanów. Pierwotne znaczenie pochodzi od Gottfieda Leibniza i odnosi się do ostatniej etapy percepcji
 • Definicja Akulturacja Najlepszy wskutek bezpośredniego albo pośredniego kontaktu/zderzenia kultur. Przeważnie termin ten stosowany jest zamiennie z definicją asymilacji. O akulturacji mówią
 • Definicja Ambiwalencja Przykłady valentis – silny) – jednoczesne żywienie przeciwstawnych albo mieszanych uczuć do tej samej osoby, rzeczy albo idei – np. kusi nas oferta nowej pracy i
 • Definicja Altruizm Encyklopedia – to bezinteresowna troska o dobro innych ludzi i stawianie ich dobra powyżej dobro swoje. Pociąga to za sobą pomaganie, które sprawcy nie tylko nie daje
 • Definicja Autodestrukcja Jak działa zachowań niekorzy­stnych, bezpośrednio lub pośrednio zagrażających naszemu zdrowiu albo życiu. Różne są kryteria klasyfikacji zachowań autodestrukcyjnych. Z
 • Definicja Agorafobia Czy jest charakteryzujące się intensywnym i nieustannym lękiem albo unikaniem, które występują w przynajmniej dwóch następujących przypadkach: tłumy, miejsca publiczne
 • Definicja Asymetria w szacowaniu dystans oacute w Pojęcie A i B, to A może nam się wydać bardziej bliskie czy podobne do B niż B do A. Lub na odwrót. Absurdalne? Oceny i zachowania ludzi rzadko bywają logiczne
 • Definicja Afekt Wyjaśnienie pozytywna albo niekorzystna reakcja organizmu – wegetatywna, mięśniowa, doznaniowa – powstająca odpowiadając na zmianę w otoczeniu albo w samym podmiocie. To
 • Definicja Androgynia Opis mężczyzna i gyne – kobieta) – w psychologii znaczy występowanie u jednej osoby cech psychicznych charakterystycznych dla kobiet, jak i mężczyzn. Termin
 • Definicja Astma Informacje się od greckiego słowa asthma, oznaczającego duszność, chwytanie z trudem powietrza. Dolegliwość znana jest już od czasów Hipokratesa i Galena. Astma jest
 • Definicja Asocjacjonizm Co to jest wszystkie złożone akty psychiczne (spostrzeganie, uczenie się, przypominanie, akty woli, uczucia) tworzą się przez asocjację (kojarzenie) wrażeń. David Hume
 • Definicja Affirmation Self Autoafirmacja Definicja wartości własnej osoby jako kogoś dobrze przystosowanego i moralnego, wewnętrznie spójnego, zdolnego do dokonywania wyborów i sprawowania kontroli nad
 • Definicja Adonizacja Co znaczy Eugenia Mandal z Uniwersytetu Śląskiego na ustalenie naszego relacji do roli urody, wdzięku i seksapilu, a również do wykorzystywania ich w celu wywieraniu
 • Definicja Akinetopsja Słownik jest nadzwyczajnie rzadką chorobą neuropsychologiczną. Bazuje na tym, Iż pacjent nie jest w stanie dostrzec ruchu obiektu, aczkolwiek sam przedmiot widzi bez
 • Definicja Aleksytymia Znaczenie wyraz, thymos – emocja) znaczy zaburzenie mechanizmów emocjonalnych opierające na tym, Iż ludzie są „ślepi” na swoje uczucia i nie mogą pojąć tej ślepoty
 • Definicja Asertywność Czym jest zdolność bycia sobą w stosunkach z innymi ludźmi, umiejętność wyrażania myśli, uczuć i przekonań w taki sposób, który innych nie rani
 • Definicja Antycypacja Co oznacza poprzedzać) znaczy wyprzedzanie, np. zakładanie czegoś, co jeszcze nie istnieje. W filozofii termin dotyczy poglądu jeszcze nie udowodnionego, lecz słusznego i
 • Definicja Pamięć Autobiograficzna Krzyżówka do własnej przeszłości. Wspomnienia w niej zawarte zapisujemy w formie konkretnych albo abstrakcyjnych informacji angażujących język (kiedy opowiadam o tym, co
 • Definicja Apoptoza Najlepszy komórki, planowe jej samobójstwo. W czasie rozwoju każdego organizmu wielokomórkowego część komórek ginie. To jest zdarzenie naturalne w rozwoju organizmu i
 • Definicja Atrybucja Przykłady powodach zachowań czyichś i własnych. Widząc zachowanie drugiej osoby, szukamy odpowiedzi na pytanie: dlaczego ona tak się zachowuje? Fritz Heider uważał, Iż

Co to jest - Pojęcia od psychiatry

Słownik definicji psychologa. Co to znaczy u psychologa? Co oznacza u psychiatry? Przykłady zachowań jak znosić.

Definicja SŁOWNIK Atrybucja, Apoptoza, Autobiograficzna Pamięć, Antycypacja, Asertywność, Aleksytymia, Akinetopsja, Adonizacja, Autoafirmacja Self Affirmation, Asocjacjonizm co to jest.

Słownik Co oznacza Atrybucja, Apoptoza, Autobiograficzna Pamięć, Antycypacja co to znaczy.