anozognozja agorafobia co to jest
Autoafirmacja self affirmation co znaczy Aleksytymia krzyżówka Apoptoza co to jest Atrybucja.

Definicje z psychologii na A

 • Definicja Anozognozja Co znaczy gnosis – wiedza) to symptom neurologiczny opierający na całkowitej albo częściowej utracie umiejętności zdawania sobie kwestie z własnej dolegliwości
 • Definicja Agorafobia Krzyżówka charakteryzujące się intensywnym i nieustannym lękiem albo unikaniem, które występują w przynajmniej dwóch następujących przypadkach: tłumy, miejsca publiczne
 • Definicja Autodestrukcja Co to jest zachowań niekorzy­stnych, bezpośrednio lub pośrednio zagrażających naszemu zdrowiu albo życiu. Różne są kryteria klasyfikacji zachowań autodestrukcyjnych. Z
 • Definicja Pamięć Autobiograficzna Słownik do własnej przeszłości. Wspomnienia w niej zawarte zapisujemy w formie konkretnych albo abstrakcyjnych informacji angażujących język (kiedy opowiadam o tym, co
 • Definicja Theory Network Actor Czym jest istotnym i równoprawnym uczestnikiem interakcji socjalnych, jak ludzie. Obiektami mogą być całe mechanizmy komputerowe (na przykład mechanizm przyjęć na
 • Definicja Asymetria w szacowaniu dystans oacute w Co oznacza A i B, to A może nam się wydać bardziej bliskie czy podobne do B niż B do A. Lub na odwrót. Absurdalne? Oceny i zachowania ludzi rzadko bywają logiczne
 • Definicja Apercepcja Tłumaczenie oznaczający postrzeganie poprzez umysł jego własnych stanów. Pierwotne znaczenie pochodzi od Gottfieda Leibniza i odnosi się do ostatniej etapy percepcji
 • Definicja Akinetopsja Przykłady jest nadzwyczajnie rzadką chorobą neuropsychologiczną. Bazuje na tym, Iż pacjent nie jest w stanie dostrzec ruchu obiektu, aczkolwiek sam przedmiot widzi bez
 • Definicja Adonizacja Definicja Eugenia Mandal z Uniwersytetu Śląskiego na ustalenie naszego relacji do roli urody, wdzięku i seksapilu, a również do wykorzystywania ich w celu wywieraniu
 • Definicja Androgynia Encyklopedia mężczyzna i gyne – kobieta) – w psychologii znaczy występowanie u jednej osoby cech psychicznych charakterystycznych dla kobiet, jak i mężczyzn. Termin
 • Definicja Afekt Jak działa pozytywna albo niekorzystna reakcja organizmu – wegetatywna, mięśniowa, doznaniowa – powstająca odpowiadając na zmianę w otoczeniu albo w samym podmiocie. To
 • Definicja Autorytaryzm Czy jest rozumiany jest jako pewna charakterystyczna postawa wobec świata i ludzi. Złożona jest na nią konwencjonalizm, a więc mocne przywiązanie do tradycji. Osoba o
 • Definicja Altruizm Pojęcie – to bezinteresowna troska o dobro innych ludzi i stawianie ich dobra powyżej dobro swoje. Pociąga to za sobą pomaganie, które sprawcy nie tylko nie daje
 • Definicja Asocjacjonizm Wyjaśnienie wszystkie złożone akty psychiczne (spostrzeganie, uczenie się, przypominanie, akty woli, uczucia) tworzą się przez asocjację (kojarzenie) wrażeń. David Hume
 • Definicja Ambiwalencja Opis valentis – silny) – jednoczesne żywienie przeciwstawnych albo mieszanych uczuć do tej samej osoby, rzeczy albo idei – np. kusi nas oferta nowej pracy i
 • Definicja Autoweryfikacja Informacje jeden z głównych – w okolicy autowaloryzacji – motywów związanych z „ja”, z koncepcją własnej osoby. Autowaloryzacja znaczy dążenie do obrony, utrzymania i
 • Definicja Asertywność Znaczenie zdolność bycia sobą w stosunkach z innymi ludźmi, umiejętność wyrażania myśli, uczuć i przekonań w taki sposób, który innych nie rani
 • Definicja Astma Co znaczy się od greckiego słowa asthma, oznaczającego duszność, chwytanie z trudem powietrza. Dolegliwość znana jest już od czasów Hipokratesa i Galena. Astma jest
 • Definicja Antycypacja Krzyżówka poprzedzać) znaczy wyprzedzanie, np. zakładanie czegoś, co jeszcze nie istnieje. W filozofii termin dotyczy poglądu jeszcze nie udowodnionego, lecz słusznego i
 • Definicja Archetyp Co to jest – „typ”) – znaczy uniwersalny, wspólny ludziom z różnych epok i narodów wzorzec myślenia, postrzegania, przeżywania i działania w pewnych typowych przypadkach
 • Definicja Ageizm z angielskiego ageism Słownik Przeważnie dotyczy osób po 45-50 roku życia. Przejawia się lekceważeniem osób starszych i preferowaniem młodszych pracowników na rynku pracy. Zdarzenie
 • Definicja Akulturacja Czym jest wskutek bezpośredniego albo pośredniego kontaktu/zderzenia kultur. Przeważnie termin ten stosowany jest zamiennie z definicją asymilacji. O akulturacji mówią
 • Definicja Infuzja Afektu Co oznacza to mechanizm opierający na tym, Iż wiadomość niosąca ładunek emocjonalny oddziaływuje na mechanizmy poznania i oceny. Zostaje poprzez nie wchłonięta
 • Definicja Atrybucja Tłumaczenie powodach zachowań czyichś i własnych. Widząc zachowanie drugiej osoby, szukamy odpowiedzi na pytanie: dlaczego ona tak się zachowuje? Fritz Heider uważał, Iż
 • Definicja Apoptoza Przykłady komórki, planowe jej samobójstwo. W czasie rozwoju każdego organizmu wielokomórkowego część komórek ginie. To jest zdarzenie naturalne w rozwoju organizmu i
 • Definicja Aleksytymia Definicja wyraz, thymos – emocja) znaczy zaburzenie mechanizmów emocjonalnych opierające na tym, Iż ludzie są „ślepi” na swoje uczucia i nie mogą pojąć tej ślepoty
 • Definicja Affirmation Self Autoafirmacja Encyklopedia wartości własnej osoby jako kogoś dobrze przystosowanego i moralnego, wewnętrznie spójnego, zdolnego do dokonywania wyborów i sprawowania kontroli nad

Co to jest - Pojęcia od psychiatry

Słownik definicji psychologa. Co to znaczy u psychologa? Co oznacza u psychiatry? Przykłady zachowań jak znosić.

Definicja Autoafirmacja self affirmation co znaczy Aleksytymia krzyżówka Apoptoza co to jest Atrybucja słownik Afektu infuzja czym jest Akulturacja co oznacza Ageizm z. co to jest.

Słownik Anozognozja co znaczy Agorafobia krzyżówka Autodestrukcja co to jest co to znaczy.