vxml co to jest
PRZYKŁADY Vrs, .Vbx, .Val, Vxo, Vxml, Vxd, Vxa, Vwm, Vwb, V&V, Vup, Vui, Vts, Vtns, Vtg, Vtam, Vt.

Skrót informatyczny, akronim komputerowy na V


Co to znaczy - Słownik informatyki

Definicje z programowania, tworzenia stron internetowych. Skrót i akronim informatyczny. Co oznacza z informatyki? Słownik komputerowy.

Definicja PRZYKŁADY Vrs, .Vbx, .Val, Vxo, Vxml, Vxd, Vxa, Vwm, Vwb, V&V, Vup, Vui, Vts, Vtns, Vtg, Vtam, Vt, Vs (Ps), Vsync, Vsts, Vsp, Vsos, Vsn, Vsm, Vsm, Vsm, Vsio, Vsi, Vsf co to jest.

Słownik Słownik Vrs, .Vbx, .Val, Vxo, Vxml, Vxd, Vxa, Vwm, Vwb, V&V, Vup co to znaczy.