cele polityki strukturalnej co to jest
Co oznacza cele polityki strukturalnej Unii Europejskiej: określone w ramach reformy Funduszy.

Czy przydatne?

Czym jest cele polityki strukturalnej Unii Europejskiej

Definicja z ang. the objectives of the EU structural policy, z niem. die Ziele der EU-Strukturpolitik.

Definicja: priorytety, które zostały wyraźnie określone w ramach reformy Funduszy Strukturalnych. Zawierają zbiór koniecznych do podjęcia działań odnosząc się do poszczególnych regionów Wspólnoty. Ponadto stanowią istotne kryterium przy wyborze konkretnego instrumentu finansowania danego regionu. W momencie planistycznym 1999 wyodrębniono następujące cele: cel 1 znaczy w pierwszej kolejności wsparcie przemian strukturalnych regionów uznanych za wyraźnie odstające poziomem rozwoju gospodarczego od innych. Fundamentem przy określaniu poziomu rozwoju był osiągany PKB per capita (PKB na mieszkańca) liczony wg parytetu siły nabywczej i uwzględniający trzyletni moment. Regiony, których PKB per capita był niższy niż 75% średniej dla Wspólnoty, mogły liczyć na objęcie finansowaniem w ramach c.1. Dodatkowe kryteria wyboru jeszcze stanowiły poziom bezrobocia i struktura zatrudnienia w gospodarce narodowej (w szczególności udział zatrudnionych w rolnictwie w ogólnej strukturze zatrudnienia). Badanie poziomu rozwoju poszczególnych regionów we Wspólnocie i zaprezentowane kryteria wyboru wywołały, że w praktyce środkami pomocowymi w ramach c.1 zostały objęte: w całości Grecja, Irlandia i Portugalia i częściowo Hiszpania, Włochy, Irlandia Północna (ogromna Brytania), Departamenty Zamorskie i Korsyka (Francja) i cały region byłej NRD ( Niemcy). Cel 1 objął w skutku 26% ludności Wspólnoty; cel 2 koncentrował się na wsparciu regionów charakteryzujących się monokulturą przemysłową w branżach szablonowych (schyłkowych), które w aktualnych uwarunkowaniach gospodarowania utraciły umiejętność konkurencji i generowania wzrostu (raczej górnictwo), i obejmował w najwyższym stopniu zdegradowane części aglomeracji miejskich i terenów przygranicznych. Ponadto zakres działania c.2 obejmuje restrukturyzację w sferach: usług, rybołówstwa i obszarów wiejskich. Fundamentem do zakwalifikowania danego obszaru do środków pomocowych c.2 był poziom bezrobocia wyższy od średniego poziomu we Wspólnocie Europejskiej o 15% pośrodku ostatnich trzech lat poprzedzających kwalifikację. Objął 16% ludności Wspólnoty; cele 3i 4 obejmowały działania i pomoc ukierunkowaną na wspieranie walki z bezrobociem, w szczególności o podłożu strukturalnym i dotykającym młodzież. Pomoc w ramach tych celów miała wymiar horyzontalny, co oznaczało, że dotyczyła całego obszaru Wspólnoty, niezależnie od krajów, które zostały w całości objęte pomocą finansową w ramach c.1. Pomoc została skoncentrowana na działaniach zmierzających do modernizacji i uelastycznienia rynków pracy. Zwłaszcza za niezbędne uznano wsparcie pozytywnych przemian ekonomiczno-socjalnych, kreowania mechanizmów kształcenia ustawicznego, rozwijania aktywnej polityki pracy i przeciwdziałania aktom wykluczenia i dyskryminacji na rynkach pracy ustalonych grup socjalnych; cel 5 został powiązany z implementacją reformy Wspólnej Polityki Rolnej. Został podzielony na dwa fundamentalne komponenty: c.5a o charakterze wyraźnie horyzontalnym, dotyczył w pierwszej kolejności restrukturyzacji sfery produkcji rolnej, przetwórstwa rolnego i rybołówstwa i leśnictwa; c.5b stanowił obiekt uzupełniający w relacji do c.1 o regionalnym wymiarze, wspierał działania prorozwojowe odnosząc się do obszarów wiejskich; c.6 kierował pomoc finansową na tereny szczególnie słabo zaludnione (poniżej ośmiu mieszkańców na km2). W rezultacie c.6 obejmował północne tereny Szwecji i część obszaru Finlandii. Od 2000 zredukowano do trzech liczbę celów polityki strukturalnej UE. C.1 koncentruje się na rozwoju i przekształceniach strukturalnych w najsłabszych regionach Wspólnoty (przedtem c.1 i 6). C.2 dotyczy działań z zakresu transformacji ekonomicznej i socjalnej tych obszarów, które wykazują problemy w strukturach gospodarczych. Wsparciu podlegają wybrane obszary przemysłowe, miejskie, rolnicze i powiązane strukturalnie z rybołówstwem (przedtem c.2 i 5b). C.3 obejmuje modernizację polityki zatrudnienia i całych mechanizmów edukacyjnych, w tym mechanizmów kształcenia ustawicznego, wspiera postęp zasobów ludzkich. To jest priorytet wyraźnie ukierunkowany horyzontalnie, co znaczy, że podejmuje działania we wszystkich państwach Wspólnoty Europejskiej

Czym jest cele polityki strukturalnej znaczenie w Słownik na C .