daphne co to jest
Co oznacza Daphne: na 200003, w odniesieniu środków prewencyjnych w walce z przemocą wobec dzieci.

Czy przydatne?

Czym jest Daphne

Definicja z ang. Daphne, z niem. Seidelbast.

Definicja: program działań Wspólnoty Europejskiej na 200003, w odniesieniu środków prewencyjnych w walce z przemocą wobec dzieci, młodzieży i kobiet, uruchomiony opierając się na decyzji Parlamentu Europejskiego i Porady UE z 24 stycznia 2000. Za cel programu uznano wniesienie wkładu w zapewnienie wysokiego poziomu ochrony zdrowia fizycznego i psychicznego poprzez ochronę dzieci, młodzieży i kobiet przed przemocą (łącznie z wykorzystywaniem seksualnym) i poprzez zapobieganie przemocy i wspieranie ofiar, jak także wspieranie czynnych w tym zakresie organizacji pozarządowych i innych. W ramach programu przewidziano wspieranie transgranicznych działań zmierzających do powstania multidyscyplinarnych sieci i do zapewnienia zamiany informacji i sprawdzonych praktyk i współpracy na poziomie wspólnotowym (cel: współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi, łącznie z organami administracji publicznej); transgranicznych działań zmierzających do uwrażliwienia recenzji publicznej (cel: zainteresowanie recenzji publicznej problematyką przemocy i zapobiegania przemocy wobec dzieci, młodzieży i kobiet, łącznie z ofiarami handlu ludźmi z zamierzeniem zastosowania seksualnego, zastosowania seksualnego dla pieniędzy i innych form nadużyć seksualnych); działań uzupełniających (cel: wsparcie techniczne i eksperckie). Sposobność uczestnictwa w programie zaoferowano krajom EFTA i Europejskiego Obszaru Gospodarczego, stowarzyszonym krajom Europy Środkowej i Wschodniej, Cyprowi i Malcie i Turcji. Udział Wspólnoty Europejskiej w finansowaniu jednego projektu nie powinien przekroczyć 80% jego łącznych wydatków. Na realizację programu przeznaczono 20 mln euro

Czym jest Daphne znaczenie w Słownik na D .