deficyt demokracji co to jest
Co oznacza deficyt demokracji: władzy w krajach członkowskich a strukturą mechanizmu.

Czy przydatne?

Czym jest deficyt demokracji

Definicja z ang. democratic deficit, z niem. Demokratiedefizit.

Definicja: dysonans pomiędzy metodą sprawowania władzy w krajach członkowskich a strukturą mechanizmu instytucjonalnego Wspólnoty Europejskej, gdzie w odróżnieniu do państwa narodowego nie występuje klasyczny trójpodział władzy na władzę wykonawczą, ustawodawczą i sądowniczą. D.d. przejawia się w pierwszej kolejności w funkcji ustawodawczej, którą we Wspólnocie Europejskiej pełni Porada UE organ niepochodzący z wyboru, złożony z ministrów krajów członkowskich, na poziomie zaś krajów członkowskich władza ustawodawcza leży w gestii parlamentu instytucji ukształtowanej wskutek powszechnych wyborów. Komisja Europejska ma kompetencje inicjatywy ustawodawczej, z kolei Parlament Europejski, mimo Iż nie jest organem prawodawczym uczestniczy w procesie tworzenia prawa poprzez mechanizm konsultacji fakultatywnych bądź obligatoryjnych. Taka struktura pokazuje, Iż mechanizm stanowienia prawa wspólnotowego nie jest prostym przeniesieniem modelu kompetencji państwa narodowego na strukturę ponadnarodową, jaką jest UE. Pogląd o d.d. pomniejszył się po wejściu w życie Traktatu Amsterdamskiego, który doprowadził do rozszerzenia znaczenia Parlamentu Europejskiego

Czym jest deficyt demokracji znaczenie w Słownik na D .