europejska edukacja co to jest
Co oznacza edukacja europejska: wychowawczych, których celem jest poszerzanie wiedzy o wspólnej.

Czy przydatne?

Czym jest edukacja europejska

Definicja z ang. European education, z niem. europäischen Bildungs.

Definicja: ogół mechanizmów dydaktycznych i wychowawczych, których celem jest poszerzanie wiedzy o wspólnej historii i dziedzictwie kulturowym, przezwyciężanie uprzedzeń i akceptacja europejskiej różnorodności i kształtowanie postaw otwartości i tolerancji wobec odmienności innych ras, kultur i religii, uczenie o powodach i przebiegu mechanizmów integracyjnych i funkcjonowaniu różnych organizacji o zasięgu europejskim, podejmowanie działań na rzecz pokoju, wolności, demokracji, praw człowieka, prawa i bezpieczeństwa ekonomicznego, a również przygotowanie młodzieży do życia w jednoczącej się Europie poprzez nabycie zdolności posługiwania się językami obcymi i nowoczesnymi technologiami informatycznymi. Jest zatem nauczaniem o Europie, w Europie i dla Europy. Idea e.e. zrodziła się około 1973 w krajach zachodnich współtworzących Wspólnotę Europejską. W Polsce definicja to pojawiło się po 1989, gdy priorytetem polityki zagranicznej rządu stała się integracja z organizacjami europejskimi. W 1999 e.e. została wprowadzona do podstawy programowej jako jej obligatoryjny komponent. Formami upowszechniającymi tę ideę są na przykład szkolne kluby europejskie, europejska ścieżka międzyprzedmiotowa czy uczestnictwo w europejskich programach edukacyjnych. Zobacz także wymiar europejski w nauki

Czym jest edukacja europejska znaczenie w Słownik na E .