kręgów koncentrycznych europa co to jest
Co oznacza Europa koncentrycznych kręgów: Maastricht, wskazująca na sposobność stopniowego.

Czy przydatne?

Czym jest Europa koncentrycznych kręgów

Definicja z ang. Europe of concentric circles, z niem. Europa der konzentrischen Kreise.

Definicja EUROPA KONCENTRYCZNYCH KRĘGÓW: idea związana z realizacją traktatu z Maastricht, wskazująca na sposobność stopniowego realizowania poprzez poszczególne państwa zapisanej w nim Unii Gospodarczej i Walutowej. Jej pojawienie się było efektem trudności w zrealizowaniu mierników konwergencji UE, niechęci do tak mocnego pogłębiania integracji poprzez część krajów, zainteresowaniem członkostwem w niej słabo rozwiniętych państw Europy Środkowo-Wschodniej i próbą pogodzenia idei jej rozszerzenia na wschód z jednoczesnym pogłębianiem integracji. Koncepcja ta była sformułowana poprzez Niemcy i ówczesnego przewodniczacego Komisji Europejskiej J. Delorsa: państwa w najwyższym stopniu zaawansowane w rozwoju i gotowe do wszechstronnej integracji stanowiłyby pierwszy, wewnętrzny krąg, w drugim znalazłyby się państwa członkowskie Unii z przyczyn gospodarczych albo politycznych niegotowe do unii walutowej i państwa EFTA, a w trzecim zewnętrznym państwa oczekujące na członkostwo. Najszerszym kręgiem byłyby wszystkie państwa OBWE. Nazwa ta została błyskawicznie zastąpiona określeniem: Europa różnych szybkości, bo nie kojarzyło się ono z zamykaniem pewnych możliwości dla części krajów, pozostających w drugim czy trzecim kręgu

Czym jest Europa koncentrycznych kręgów znaczenie w Słownik na E .

Co znaczy Euroregion Niemen:
Definicja się na umowy podpisanej 6 czerwca 1997 w Augustowie (ówczesne woj. suwalskie) poprzez przedstawicieli regionów przygranicznych Polski, Litwy (Alytus, Mariampol) i Białorusi (woj. grodzieńskie europa koncentrycznych kręgów co to jest.
Co znaczy Europejska Partia Ludowa:
Definicja European People's Party, EPP) założona w 1976 przed pierwszymi powszechnymi wyborami do Parlamentu Europejskiego z siedzibą w Brukseli. Grupuje partie chrześcijańskich demokratów z krajów UE. Jest europa koncentrycznych kręgów definicja.
Co znaczy Europejska Wspólnota Gospodarcza:
Definicja European Economic Community, EEC) ugrupowanie integracyjne powstałe opierając się na traktatu rzymskiego podpisanego w 1957 poprzez: Belgię, Francję, Holandię, Luksemburg, RFN i Włochy wspólnie z europa koncentrycznych kręgów co znaczy.
Co znaczy Europejska Rada Młodych Rolników:
Definicja Européen de Jeunes Agricultéurs, CEJA) organizacja pozarządowa, do której głównych celów działalności należy: reprezentowanie młodych rolników przed organami Wspólnoty, udzielanie wsparcia europa koncentrycznych kręgów słownik.
Co znaczy Euroland:
Definicja strefa euro europa koncentrycznych kręgów znaczenie.
  • Dodano:
  • Autor: