kręgów koncentrycznych europa co to jest
Co oznacza Europa koncentrycznych kręgów: Maastricht, wskazująca na sposobność stopniowego.

Czy przydatne?

Czym jest Europa koncentrycznych kręgów

Definicja z ang. Europe of concentric circles, z niem. Europa der konzentrischen Kreise.

Definicja: idea związana z realizacją traktatu z Maastricht, wskazująca na sposobność stopniowego realizowania poprzez poszczególne państwa zapisanej w nim Unii Gospodarczej i Walutowej. Jej pojawienie się było efektem trudności w zrealizowaniu mierników konwergencji UE, niechęci do tak mocnego pogłębiania integracji poprzez część krajów, zainteresowaniem członkostwem w niej słabo rozwiniętych państw Europy Środkowo-Wschodniej i próbą pogodzenia idei jej rozszerzenia na wschód z jednoczesnym pogłębianiem integracji. Koncepcja ta była sformułowana poprzez Niemcy i ówczesnego przewodniczacego Komisji Europejskiej J. Delorsa: państwa w najwyższym stopniu zaawansowane w rozwoju i gotowe do wszechstronnej integracji stanowiłyby pierwszy, wewnętrzny krąg, w drugim znalazłyby się państwa członkowskie Unii z przyczyn gospodarczych albo politycznych niegotowe do unii walutowej i państwa EFTA, a w trzecim zewnętrznym państwa oczekujące na członkostwo. Najszerszym kręgiem byłyby wszystkie państwa OBWE. Nazwa ta została błyskawicznie zastąpiona określeniem: Europa różnych szybkości, bo nie kojarzyło się ono z zamykaniem pewnych możliwości dla części krajów, pozostających w drugim czy trzecim kręgu

Czym jest Europa koncentrycznych kręgów znaczenie w Słownik na E .