policyjna akademia europejska co to jest
Co oznacza Europejska Akademia Policyjna: rangą funkcjonariuszy pełniących funkcje kierownicze w.

Czy przydatne?

Czym jest Europejska Akademia Policyjna

Definicja z ang. European Police College, z niem. Europäische Polizeiakademie.

Definicja EUROPEJSKA AKADEMIA POLICYJNA: ustanowiona do celów szkolenia wysokich rangą funkcjonariuszy pełniących funkcje kierownicze w służbach policyjnych poszczególnych krajów członkowskich, odpowiednio z konkluzjami Porady Europejskiej, wydanymi po szczycie w Tampere. Ustalono wówczas, Iż EAP powinna początkowo funkcjonować jako sieć istniejących narodowych instytucji zajmujących się kształceniem, nie wykluczając powstania w późniejszym terminie stałej instytucji na poziomie UE. Fundamentem prawną stworzenia i funkcjonowania EAP jest decyzja Porady UE z 22 grudnia 2000. EAP tworzą narodowe instytucje odpowiedzialne za kształcenie wysokich rangą funkcjonariuszy pełniących funkcje kierownicze w służbach policyjnych poszczególnych krajów członkowskich. Zadaniem EAP jest implementacja programów i inicjatyw, które są przyjmowane poprzez Radę Administracyjną. Ta ostatnia złożona jest z kierowników narodowych instytucji do spraw kształcenia, a przewodniczy jej kierownik instytucji tego państwa członkowskiego, które w danym półroczu sprawuje Prezydencję w UE. W Radzie Administracyjnej reprezentanci każdego państwa członkowskiego dysponują jednym głosem. Na posiedzenia tego organu zapraszani są w charakterze obserwatorów przedstawiciele sekretarza generalnego Porady UE i przedstawiciele Komisji Europejskiej i Europolu. Porada Administracyjna uchwala roczny program działań w dziedzinie dokształcania, a również w przypadku potrzeby dodatkowe programy i inicjatywy. Sporządza także roczny raport z działalności EAP. Uchwały Porady Administracyjnej (podejmowane jednomyślnie) są przekazywane Radzie UE, która przyjmuje je do informacje i przejmuje za nie odpowiedzialność. Roczne sprawozdanie z działalności EAP przesyłane jest także do Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej. Porada Administracyjna ustanawia stały Sekretariat, którym kieruje dyrektor administracyjny, mianowany na trzy lata. Najpóźniej w trzecim roku od dnia wejścia w życie decyzji Porada Administracyjna składa Radzie UE sprawozdanie z funkcjonowania i dalszego rozwoju EAP. Celem EAP jest współdziałanie poprzez optymalizację współpracy pomiędzy należącymi do sieci instytucjami w szkoleniu wysokich rangą funkcjonariuszy pełniących funkcje kierownicze w służbach policyjnych krajów członkowskich. EAP popiera i rozwija europejskie koncepcje rozwiązywania głównych problemów, jakie powstają w krajach członkowskich w zakresie zapobiegania przestępczości i jej zwalczania i utrzymywania porządku i bezpieczeństwa publicznego, w szczególności zaś w wymiarze transgranicznym. EAP udostępnia własną infrastrukturę wysokim rangą funkcjonariuszom pełniącym funkcje kierownicze w służbach policyjnych Islandii i Norwegii i państw kandydujących, z którymi UE prowadzi negocjacje akcesyjne. W decyzji powołującej do życia EAP określono również cztery cele szczegółowe: pogłębianie informacje o narodowych systemach i strukturach policyjnych innych krajów członkowskich i o Europolu i transgranicznej współpracy policyjnej w UE; podniesienie poziomu znajomości międzynarodowych uregulowań, w szczególności tych, które już istnieją na poziomie Unii w dziedzinie współpracy w zwalczaniu przestępczości; zagwarantowanie odpowiedniego kształcenia i dokształcania z uwagi na konieczność zachowania gwarancji demokratycznych, zwłaszcza prawa do obrony; wspieranie współpracy pomiędzy EAP a innymi instytucjami do spraw kształcenia policjantów. Do urzeczywistnienia tych celów EAP może zwłaszcza podejmować następujące działania: przeprowadzać opierając się na wspólnych standardów szkolenia dla wysokich rangą funkcjonariuszy pełniących funkcje kierownicze w służbach policyjnych; brać udział w opracowywaniu zharmonizowanych programów nauczania w ramach kursów dla policjantów pełniących funkcje wykonawcze odnośnie do transgranicznej współpracy pomiędzy siłami policyjnymi w Europie i wnosić wkład w przygotowywanie odpowiednich programów dokształcania; prowadzić kursy z zakresu wiedzy specjalistycznej dla funkcjonariuszy policji, którzy odgrywają kluczową rolę w zwalczaniu przestępczości transgranicznej, ze specjalnym uwzględnieniem przestępczości zorganizowanej; rozwijać i prowadzić kursy dla instruktorów; upowszechniać wypróbowane procedury i wyniki badań naukowych; opracowywać i realizować przedsięwzięcia w dziedzinie kształcenia, które powinny przygotować siły policyjne Unii do współdziałania w rozwiązywaniu kryzysów o charakterze niemilitarnym; opracowywać i realizować przedsięwzięcia w dziedzinie kształcenia dla służb policyjnych państw kandydujących do UE, włączając w to szkolenie funkcjonariuszy pełniących najważniejszą rolę w strukturach policyjnych; ułatwiać wymianę funkcjonariuszy policji w ramach nauczania; rozwijać sieć elektroniczną, wspierającą EAP w wykonywaniu jej zadań, dbając przy tym o wykorzystywanie niezbędnych środków zabezpieczających; przyczyniać się do odpowiedniej znajomości języków obcych poprzez wysokich rangą funkcjonariuszy policji krajów członkowskich. EAP ma ponadto analizować możliwości przyjmowania urzędników instytucji unijnych. Jest również otwarta na współpracę z odpowiedzialnymi za kształcenie policjantów instytucjami państw trzecich i utrzymuje kontakty w szczególności z instytucjami państw kandydujących, jak także instytucjami islandzkimi i norweskimi. Zobacz także współpraca policyjna w UE

Czym jest Europejska Akademia Policyjna znaczenie w Słownik na E .

Co znaczy EOG:
Porównanie Europejski Region Gospodarczy europejska akademia policyjna co znaczy.
Krzyżówka ERM:
Dlaczego system kursów walutowych europejska akademia policyjna krzyżówka.
Co to jest Euroregiony:
Jak lepiej przygranicznej, transgranicznej oparte na porozumieniach jednostek samorządu terytorialnego (lokalnych i regionalnych). Celem jest postęp współpracy gospodarczej, rozbudowa infrastruktury, ochrona europejska akademia policyjna co to jest.
Słownik Europejska Komisja Ekumeniczna Na Rzecz Kościoła I Społeczeństwa:
Kiedy European Ecumenical Commission for Church and Society, EECCS) organizacja reprezentująca przy UE i Radzie Europy Kościoły chrześcijańskie poza katolickim. Siedzibę ma w Brukseli i Strasburgu. W jej europejska akademia policyjna słownik.
Czym jest Europejski System Walutowy:
Od czego zależy European Monetary Mechanizm, EMS) utworzony w 1979 mechanizm obejmujący trzy przedmioty składowe: europejską jednostkę walutową ECU; system kursów walutowych ERM; mechanizm kredytowy. Celem jego europejska akademia policyjna czym jest.
  • Dodano:
  • Autor: