europejski system banków co to jest
Co oznacza Europejski System Banków Centralnych: Central Banks, ESCB) utworzony 1 lipca 1998 na.

Czy przydatne?

Czym jest Europejski System Banków Centralnych

Definicja z ang. The European System of Central Banks, z niem. Das Europäische System der Zentralbanken.

Definicja EUROPEJSKI SYSTEM BANKÓW CENTRALNYCH: (z angielskiego: European Mechanizm of Central Banks, ESCB) utworzony 1 lipca 1998 na mocy art. 105 TWE mechanizm obejmujący dwa przedmioty: narodowe banki centralne krajów członkowskich i Europejski Bank Centralny (EBC). ESBC kierowany jest poprzez organy EBC, jest to Radę Zarządzającą i Zarząd. Fundamentalnymi zasadami funkcjonowania mechanizmu są: zasada subsydiarności, gospodarki wolnorynkowej i wolnej konkurencji. Kluczowym celem ESBC jest utrzymywanie stabilności cen i wspomaganie rozwoju ogólnej polityki gospodarczej, o ile nie sprzeciwia się to pierwszemu z wymienionych celów. Pośród fundamentalnych zadań ESBC wskazuje się: 1. definiowanie i realizowanie polityki pieniężnej Wspólnoty; 2. przeprowadzanie operacji dewizowych; 3. utrzymywanie i kierowanie formalnymi rezerwami dewizowymi krajów członkowskich; 4. zapewnienie sprawnego funkcjonowania mechanizmów płatniczych, w tym nadzorowanie instytucji kredytowych i finansowych. W celu sprawnego funkcjonowania ESBC zagwarantowano mu niezależność rozumianą w czterech wymiarach: instytucjonalnym żadna organizacja albo organizacja o charakterze narodowym albo wspólnotowym nie może wydać ESBC zaleceń; personalnym wybór członków zarządu ESBC dzieje się wg ściśle ustalonych zasad i spośród grona niezależnych ekspertów; funkcjonalnym cele polityki ESBC wykonywane są przy pomocy ściśle ustalonych narzędzi; finansowym bazuje na zapewnieniu niezbędnych środków do realizacji zadań wyznaczonych dla ESBC, w tym celu EBC został zaopatrzony w pieniądze na poziomie 5 mld euro i gromadzi rezerwy dewizowe przekazywane poprzez narodowe banki centralne. ESBC, kierując się poprzez EBC, spełnia następujące funkcje: konsultacyjną; centralnobankierską spełnia funkcję banku centralnego dla krajów członkowskich; sprawozdawczą ocena spełniania mierników uczestnictwa w trzecim etapie EMU; współtworzenia Komitetu Ekonomiczno-Finansowego. Działalność ESBC podlega kontroli ze strony Parlamentu Europejskiego, Komisji i Porady (przedkłada sprawozdania) i Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (kontrola zgodności wydawanych aktów z prawem), a również niezależnych rewidentów zalecanych i zatwierdzanych poprzez Radę Zarządzającą (kontrola ksiąg i rachunków)

Czym jest Europejski System Banków znaczenie w Słownik na E .

Co znaczy EFTA:
Definicja Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu europejski system banków centralnych co to jest.
Co znaczy Euroregion Karpaty:
Definicja 1993 w Debreczynie, gdzie ministrowie spraw zagranicznych Polski, Ukrainy i Węgier złożyli deklarację polityczną popierającą inicjatywę samorządów i władz lokalnych dotyczącą utworzenia regionu europejski system banków centralnych definicja.
Co znaczy Europejska Jednostka Rozrachunkowa:
Definicja European Unit of Account, EUA) ustanowiona w 1975 jednostka rozrachunkowa oparta na koszyku walut narodowych krajów członkowskich Wspólnoty Europejskiej (wówczas dziewięciu), przekształcona w 1978 w europejski system banków centralnych co znaczy.
Co znaczy Euroobligacje:
Definicja papierów wartościowych, emitowanych raczej poprzez państwa i spore spółki europejskie, denominowanych w euro albo w eurodolarach w celu zdobycia długoterminowego finansowania ustalonych projektów europejski system banków centralnych słownik.
Co znaczy Europejski Fundusz Socjalny:
Definicja instrument polityki socjalnej Wspólnoty Europejskiej w celu popierania inicjatyw na rzecz rozwoju kształcenia zawodowego, tworzenia nowych miejsc pracy i ponownego włączenia niepracujących do europejski system banków centralnych znaczenie.
  • Dodano:
  • Autor: