policji urząd europejski co to jest
Co oznacza Europejski Urząd Policji: postanowień traktatu z Maastricht, rozwiniętych w dalszym.

Czy przydatne?

Czym jest Europejski Urząd Policji

Definicja z ang. European Police Office, z niem. Europäische Polizeiamt.

Definicja EUROPEJSKI URZĄD POLICJI: (Europol) utworzony opierając się na postanowień traktatu z Maastricht, rozwiniętych w dalszym ciągu poprzez traktat z Amsterdamu, w przekonaniu którego Porada UE popiera współpracę policyjną krajów członkowskich UE przy udziale E. i podejmuje zwłaszcza następujące kroki: umożliwia E. ułatwianie i wspomaganie przygotowywania specyficznych działań śledczych właściwych organów krajów członkowskich, włączając w to akcje operacyjne wspólnych zespołów z przedstawicielami E. pełniącymi funkcję wspomagającą, jak także wspieranie koordynowania i przeprowadzania tego typu działań śledczych; ustala środki, które z jednej strony umożliwiają E. zwracanie się do właściwych organów krajów członkowskich z prośbą o wszczęcie i koordynowanie śledztw w specjalnych sytuacjach, z drugiej zaś pozwalają mu rozwijać specyficzną wiedzę fachową, która może być stawiana do dyspozycji krajów członkowskich w celu udzielenia im pomocy w śledztwach dotyczących przestępczości zorganizowanej; wspiera systemy współpracy między funkcjonariuszami organów ścigania/organów śledczych, którzy specjalizują się w walce z przestępczością zorganizowaną i którzy ściśle współpracują z E. ; tworzy sieć w celu prowadzenia badań, dokumentowania i gromadzenia danych statystycznych odnosząc się do przestępczości transgranicznej. Rozwinięciem regulaminów traktatowych jest Konwencja z 26 lipca 1995 o ustanowieniu Europejskiego Urzędu Policji, która po ratyfikowaniu poprzez wszystkie państwa członkowskie weszła w życie 1 października 1998. Przedtem powołano do życia na mocy porozumienia ministerialnego z 2 czerwca 1993 Wydział Narkotykowy E., który funkcjonował od 4 stycznia 1994 do chwili podjęcia działalności poprzez E., co nastąpiło 1 lipca 1999. Działalność E. ma na celu osiągnięcie poprawy w dziedzinie efektywności właściwych organów krajów członkowskich i współpracy pomiędzy nimi z racji na zapobieganie i pokonywanie terroryzmu, nielegalnego handlu narkotykami i innych groźnych form przestępczości międzynarodowej, jeżeli tylko istnieją rzeczywiste związki ze zorganizowaną strukturą przestępczą i wymienionymi formami przestępczości są dotknięte dwa albo więcej krajów członkowskich w sposób, który na skutek zasięgu, znaczenia i następstw czynów karalnych wymaga wspólnego działania krajów członkowskich. Dla stopniowego realizowania tego celu E. ma być w pierwszej kolejności czynny w sferze zapobiegania i zwalczania nielegalnego handlu narkotykami, prania pieniędzy, nielegalnego handlu substancjami nuklearnymi i radioaktywnymi, przemytu ludzi, handlu ludźmi i przestępczości samochodowej. Ponadto, najpóźniej po dwóch latach od dnia wejścia w życie konwencji E. miał zająć się przestępstwami, które zostały popełnione albo mogą być popełnione w ramach akcji terrorystycznych przeciwko życiu, nietykalności cielesnej i wolności osobistej i przeciwko własności. Radzie UE przyznano jednak prawo zdecydowania w drodze jednomyślnej uchwały o powierzeniu E. zadań związanych z działalnością terrorystyczną jeszcze przed upływem wskazanego terminu. Z prawa tego Porada skorzystała, upoważniając E. do zajmowania się od chwili podjęcia poprzez niego działalności przestępstwami, które w ramach czynów terrorystycznych zostały popełnione albo mogą być popełnione przeciwko życiu, nietykalności cielesnej i wolności osobistej i przeciwko rzeczom. Porada UE dostała również prawo do jednogłośnego powierzenia E. spraw związanych z dalszymi wymienionymi w załączniku do konwencji formami przestępczości albo specyficznymi przejawami tych form. Odpowiednio z nadanym jej uprawnieniem Porada rozszerzyła mandat E. na zadania w dziedzinie zwalczania fałszerstw pieniędzy i innych środków płatniczych. Kompetencje E. w razie określonej formy przestępczości albo specyficznych przejawów tej formy obejmują przestępstwa pozostające w związku, nie rozciągają się jednak na samoistne gesty opierające na praniu pieniędzy. Za przestępstwa pozostające w związku uważane jest: przestępstwa, wskutek których uzyskiwane są środki do popełniania przestępstw podlegających kompetencji E.; które są popełniane, aby ułatwić albo zakończyć popełnianie przestępstw mieszczących się w dziedzinie kompetencji E.; mające zapewnić, Iż podlegające kompetencji E. przestępstwa pozostaną bezkarne. W ramach urzeczywistniania ustalonych w konwencji celów E. wypełnia on następujące zadania: ułatwia wymianę informacji pomiędzy krajami członkowskimi; zbiera, zestawia i analizuje wiadomości; powiadamia niezwłocznie przy udziale wydziałów krajowych zgodne organy krajów członkowskich o dotyczących ich informacjach i określonych powiązaniach pomiędzy przestępstwami; udziela pomocy w prowadzeniu śledztw w krajach członkowskich poprzez przekazywanie do wydziałów krajowych wszelkich ważnych informacji; utrzymuje zautomatyzowane zbiory informacji, zawierające przewidziane w konwencji dane; pogłębia wiedzę specjalistyczną, która używana jest w ramach czynności śledczych poprzez zgodne organy krajów członkowskich, jak także oferuje doradztwo w dziedzinie prowadzonych śledztw; przekazuje strategiczne informacje, aby ułatwić i wesprzeć skuteczne i racjonalne korzystanie z istniejących na poziomie narodowym zasobów dla zadań operacyjnych; opracowuje ogólne raporty o stanie prac. E. może ponadto należycie do swych personalnych i finansowych możliwości wspomagać państwa członkowskie przez doradztwo i badania w następujących dziedzinach: dokształcania pracowników właściwych organów, organizacji i materialnego wyposażenia tych organów, metod zapobiegania przestępstwom, metod techniki kryminalistycznej i kryminalistycznych badań naukowych i metod śledczych. Zobacz także współpraca policyjna w UE

Czym jest Europejski Urząd Policji znaczenie w Słownik na E .

Co znaczy Europejska Akademia Policyjna:
Definicja celów szkolenia wysokich rangą funkcjonariuszy pełniących funkcje kierownicze w służbach policyjnych poszczególnych krajów członkowskich, odpowiednio z konkluzjami Porady Europejskiej, wydanymi po europejski urząd policji co to jest.
Co znaczy Europejskie Centrum Popierania Kształcenia Zawodowego:
Definicja założone w 1975 z siedzibą w Tesalonikach w celu popierania współpracy pomiędzy krajami europejskimi w zakresie kształcenia zawodowego. Zobacz także polityka oświatowa europejski urząd policji definicja.
Co znaczy Europejska Karta Socjalna:
Definicja fundamentalnych praw społecznych pracowników przyjęta we Wspólnocie Europejskiej 1989 na posiedzeniu Porady Europejskiej w Strasburgu, przy wstrzymaniu się jedynie Ogromnej Brytanii. Tekst EKS oparty europejski urząd policji co znaczy.
Co znaczy Europejski System Gromadzenia Zdjęć:
Definicja mechanizm gromadzenia zdjęć na poziomie UE, będący jednym z instrumentów walki z nielegalną imigracją w krajach członkowskich, stworzony opierając się na wspólnego działania Porady UE z 3 grudnia europejski urząd policji słownik.
Co znaczy EMU:
Definicja Unia Gospodarcza i Walutowa europejski urząd policji znaczenie.
  • Dodano:
  • Autor: