falcone co to jest
Co oznacza Falcone: zamiany, kształcenia i współpracy osób odpowiedzialnych za pokonywanie.

Czy przydatne?

Czym jest Falcone

Definicja z ang. Falcone, z niem. Falcone.

Definicja: program UE na 19982002, w odniesieniu zamiany, kształcenia i współpracy osób odpowiedzialnych za pokonywanie przestępczości zorganizowanej, uruchomiony opierając się na wspólnego działania Porady UE z 19 marca 1998. Celem programu była implementacja i dalsze rozwijanie planu działania Unii w kwestii zwalczania przestępczości zorganizowanej. Poprzez osoby odpowiedzialne za pokonywanie przestępczości zorganizowanej rozumiano na potrzeby programu sędziów, prokuratorów, funkcjonariuszy służb policyjnych i celnych, urzędników, pracowników organów administracji publicznej właściwych w kwestiach podatkowych i w dziedzinie sprawowania nadzoru nad instytucjami finansowymi i przeprowadzania kontroli udzielania zamówień publicznych, jak także zwalczania oszustw i korupcji, przedstawicieli zawodów, które mogły mieć związek z implementacją zaleceń zawartych we wspomnianym planie działań, naukowców i badaczy. Program przewidywał działania w następujących dziedzinach: kształcenie i dokształcanie (rozwijanie znajomości odpowiednich regulaminów prawnych innych krajów członkowskich, opracowywanie modułów dydaktycznych dotyczących kształcenia i dokształcania i zamiany i praktyk); sporządzanie wspólnych projektów doskonalenia umiejętności i metod operacyjnych w ramach współpracy w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej; organizowanie spotkań i seminariów, prowadzenie badań (ustalenie wspólnych standardów i metod, porównywanie i ocenianie instrumentów mogących pośrednio albo bezpośrednio służyć walce z przestępczością zorganizowaną, porównywanie i ocenianie metod używanych poprzez służby policyjne, celne i prokuratury w walce z przestępczością zorganizowaną) rozpowszechnianie i zamiana informacji (inicjowanie tworzenia sieci i punktów kontaktowych ułatwiających wymianę informacji i współpracę odpowiednich organów, jak także tworzenia i rozwijania baz danych zawierających regulaminy prawne i orzeczenia sądowe), inne przedsięwzięcia mogące przyczynić się do właściwej implementacji planu działań w kwestii zwalczania przestępczości zorganizowanej. W ramach programu dofinansowywane były wyłącznie projekty, które dotyczyły problemów będących obiektem zainteresowania UE i w które zaangażowały się przynajmniej dwa państwa członkowskie. Górną granicę dofinansowania stanowiło 80% łącznych wydatków projektu. Na realizację całego programu przewidziano w budżecie Wspólnoty Europejskiej 10 mln euro

Czym jest Falcone znaczenie w Słownik na F .