grotius co to jest
Co oznacza Grotius II: grudnia 2002, w odniesieniu wspierania, zamiany, kształcenia i dokształcania.

Czy przydatne?

Czym jest Grotius II

Definicja z ang. Grotius II, z niem. Grotius II.

Definicja: program UE na moment 1 stycznia 2001 31 grudnia 2002, w odniesieniu wspierania, zamiany, kształcenia i dokształcania i współpracy osób wykonujących zawody prawnicze, uruchomiony opierając się na decyzji Porady UE z 28 czerwca 2001, będący kontynuacją w dziedzinie prawa karnego programu Grotius I, mającego charakter ogólny. Ogólnym celem programu było zapewnienie obywatelom Unii wysokiego poziomu bezpieczeństwa poprzez pogłębienie wzajemnego poznania porządków prawnych i mechanizmów opieki prawnej poszczególnych krajów członkowskich i ułatwienie współpracy sądowej w kwestiach karnych. Celami szczegółowymi zaś były: przygotowanie projektów w zakresie współpracy sądowej w kwestiach karnych; udzielenie pomocy przy implementacji wydanych aktów prawnych; pogłębienie wzajemnej znajomości ogólnych zagadnień będących obiektem wspólnego zainteresowania; realizowanie lokalnych projektów wykorzystywanych zintensyfikowaniu współpracy w danej miejscowości czy regionie; ustanowienie kontaktów pomiędzy organizacjami i korporacjami zawodowymi. W projektach zgłaszanych w ramach programu mogli uczestniczyć przedstawiciele krajów kandydujących, jeżeli miałoby to służyć zapoznaniu się z majątkiem prawnym UE i przygotowaniu się do członkostwa. Podobnie, przedstawiciele innych krajów trzecich mogli brać udział w poszczególnych projektach, jeżeli wiązałoby się to z ich celami. W ramach programu dofinansowywano projekty zgłaszane poprzez organizacje i publiczne albo prywatne instytucje, łącznie z korporacjami zawodowymi, instytutami badawczymi i instytucjami zajmującymi się kształceniem i dokształcaniem osób wykonujących zawody prawnicze, poprzez które rozumiano: sędziów, prokuratorów, adwokatów, urzędników ministerialnych, funkcjonariuszy policji kryminalnej, komorników, specjalistów, wyjaśnia sądowych i inne osoby powiązane zawodowo z wymiarem sprawiedliwości, a również naukowców. Warunkiem dofinansowania projektu był udział w jego realizacji przynajmniej trzech krajów członkowskich albo dwóch krajów członkowskich i jednego państwa członkowskiego. Przewidziano również dofinansowywanie projektów szczególnych krajów członkowskich i ich działań uzupełniających, na przykład seminariów czy spotkań specjalistów. Program obejmował następujące kategorie działań dotyczących wszystkich dziedzin współpracy sądowej, niezależnie od współpracy sądowej w kwestiach cywilnych: kształcenie i dokształcanie; zamiany i praktyki; studia i prace badawcze; spotkania i seminaria; rozpowszechnianie rezultatów osiągniętych w ramach programu. Odpowiednio z ogólną zasadą górną granicę wsparcia finansowego jednego projektu określono na poziomie 70% jego łącznych wydatków. Całość środków przydzielonych na realizację programu wyniosła 4 mln euro

Czym jest Grotius II znaczenie w Słownik na G .