wspólnotowe inicjatywy co to jest
Co oznacza inicjatywy wspólnotowe: angielskiego: Community Initiatives, CI) to są programy.

Czy przydatne?

Czym jest inicjatywy wspólnotowe

Definicja z ang. Community initiatives, z niem. Gemeinschaftsinitiativen.

Definicja: (także Inicjatywy Europejskie, z angielskiego: Community Initiatives, CI) to są programy bezzwrotnej pomocy przyznawane tylko krajom członkowskim na cztery, pięć lat w ramach Funduszy Strukturalnych. Poświęcone są na finansowane działań ważnych nie tylko dla jednego regionu czy państwie, lecz takich, które mają znaczenie dla funkcjonowania UE jako całości. Są opracowywane opierając się na wytycznych ustalanych poprzez Komisję Europejską. Konstrukcja i.w. opiera się na ustalonych priorytetach wybranych poprzez Komisję. Z racji na ich zróżnicowany charakter są one zarządzane poprzez zgodne dla danego priorytetu Dyrekcje Generalne KE. Kluczowymi adresatami pomocy są władze lokalne i regionalne i organizacje pozarządowe, które opracowują i przedkładają rządom krajów członkowskich i Komisji Europejskiej projekty ubiegające się o finansowanie w ramach i.w. Stanowią one 5,35% całości środków przydzielonych na działalność Funduszy Strukturalnych. Na lata 199499 Komisja przedstawiła piętnaście takich inicjatyw. Dotyczyły one międzynarodowej współpracy regionalnej (na przykład INTERREG), rozwoju obszarów wiejskich (Leader) i miejskich (Urban), przeobrażeń gospodarczych w dziedzinie zatrudnienia (Adapt), rybołówstwa (Pesca). Odpowiednio z postanowieniami Agendy 2000 w 200006 zredukowano ich liczbę do czterech, przeznaczając na ich finansowanie kwotę 10,4 mln euro. Aktualnie to są następujące programy: INTERREG III, EQUAL, Leader +, Urban. Każdy z nich finansowany jest tylko poprzez jeden Fundusz Strukturalny odpowiedni do charakteru obszaru danej inicjatywy. Wszystkie te ogólnie określone ramy pomocy zmierzają do przyspieszenia tempa regionalnego wzrostu gospodarczego, rozwoju sektora rolnego i poprawy sytuacji na rynku pracy

Czym jest inicjatywy wspólnotowe znaczenie w Słownik na I .