instytut unii europejskiej co to jest
Co oznacza Instytut Unii Europejskiej ds. Studiów nad Bezpieczeństwem: działania Porady UE z 20.

Czy przydatne?

Czym jest Instytut Unii Europejskiej ds. Studiów nad Bezpieczeństwem

Definicja z ang. European Union Institute for. Security Studies, z niem. Institut der Europäischen Union für. Sicherheitsstudien.

Definicja INSTYTUT UNII EUROPEJSKIEJ DS. STUDIÓW NAD BEZPIECZEŃSTWEM: powstał opierając się na wspólnego działania Porady UE z 20 lipca 2001 jako organizacja mająca ułatwić realizację Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa UE i Wspólnej Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony. Przy tworzeniu go wykorzystano odpowiednie przedmioty istniejących struktur Unii Zachodnioeuropejskiej. Zaczął działalność 1 stycznia 2002, korzystając w startowym okresie z infrastruktury Unii Zachodnioeuropejskiej, siedzibę ma w Paryżu. Jego zadaniem jest wnoszenie wkładu w postęp Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa, łącznie ze Wspólną Europejską Polityką Bezpieczeństwa i Obrony, poprzez prowadzenie badań naukowych i dokonywanie analiz w odpowiednich dziedzinach. W tym celu przygotowuje opracowania naukowe albo zleca ich przygotowanie, organizuje seminaria, wzbogaca dialog transatlantycki poprzez organizowanie wydarzeń podobnych do Forum Transatlantyckiego Unii Zachodnioeuropejskiej, utrzymuje kontakty z innymi instytutami badawczymi, zarówno w UE, jak i poza nią. Wyniki badań, niezależnie od informacji poufnych, powinny być rozpowszechniane w jak najszerszym kręgu odbiorców. Nadzór polityczny nad jego działalnością sprawuje Komitet do spraw Politycznych i Bezpieczeństwa, nie naruszając naukowej niezależności Instytutu w dziedzinie wykonywania prac badawczych i organizowania seminariów. Organem wewnętrznym jest Porada Administracyjna, która uchwala roczne i długoterminowe programy prac i plany budżetowe, a również omawia sprawy powiązane z jego funkcjonowaniem i personelem. Przewodniczącym Porady Administracyjnej jest wysoki przedstawiciel UE do spraw Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa, który składa Radzie UE sprawozdania z prac Porady Administracyjnej. Do tej ostatniej każde kraj członkowskie i Komisja Europejska wysyłają jednego przedstawiciela. W posiedzeniach Porady Administracyjnej bierze udział co do zasady dyrektor Instytutu, mogą uczestniczyć w nich także dyrektor generalny Sztabu Wojskowego UE i przewodniczący Komitetu Wojskowego UE. Zobacz także Europejska Tożsamość Bezpieczeństwa i Obrony

Czym jest Instytut Unii Europejskiej ds znaczenie w Słownik na I .

Co znaczy Integracja Europejska:
Definicja odnoszące się do idei, historii, formalno-instytucjonalnego stanu współczesnych struktur integracyjnych i docelowego rezultatu podejmowanych aktualnie działań. I.e. jest metodą integracji instytut unii europejskiej ds. studiów nad bezpieczeństwem co to jest.
Co znaczy INTERREG III:
Definicja wspólnotowych stanowiąca kontynuację programu INTERREG II z 199499. Jej fundamentalnym zadaniem jest wspieranie trzech rodzajów działalności: współpracy transgranicznej, międzyregionalnej i instytut unii europejskiej ds. studiów nad bezpieczeństwem definicja.
Co znaczy Integracja Regionalna:
Definicja użytkowane na mechanizmy integracji i odpowiadające im struktury ograniczone do określonego regionu albo subregionu. Taką metodą i.r. jest integracja europejska wyrażana poprzez istnienie UE, lecz i instytut unii europejskiej ds. studiów nad bezpieczeństwem co znaczy.
Co znaczy Inicjatywy Wspólnotowe:
Definicja Europejskie, z angielskiego: Community Initiatives, CI) to są programy bezzwrotnej pomocy przyznawane tylko krajom członkowskim na cztery, pięć lat w ramach Funduszy Strukturalnych. Poświęcone są na instytut unii europejskiej ds. studiów nad bezpieczeństwem słownik.
Co znaczy ISPA:
Definicja Przedakcesyjny Instrument Polityki Strukturalnej instytut unii europejskiej ds. studiów nad bezpieczeństwem znaczenie.
  • Dodano:
  • Autor: