integracja co to jest
Co oznacza integracja: scalenie, tworzenie całości z części. To jest więc termin użytkowany na.

Czy przydatne?

Czym jest integracja

Definicja z ang. integration, z niem. Integration.

Definicja: (z łaciny integratio) zespolenie się, scalenie, tworzenie całości z części. To jest więc termin użytkowany na gruncie różnych nauk i dziedzin życia. Można mówić o integracji ekipy, społeczeństwa, narodu, państwa, mechanizmu pojęć, idei, integracji gospodarczej, politycznej. W każdym przypadku ma się jednak na względzie, Iż mechanizm ten znaczy tworzenie nowej jakości, struktury, nie jest zatem prostym połączeniem przedmiotów, które mogą w równie prosty sposób ulec rozkładowi. Dlatego także skuteczność czy powodzenie takiego procesu musi uwzględniać czynnik dobrej woli albo naturalność potrzeb, systemów prowadzących do integracji. Współcześnie definicja to stało się jednym z głownych dla opisu stosunków międzynarodowych, przez wzgląd na dynamicznie rozwijającymi się procesami integracji i dezintegracji i powstawaniem różnych form współpracy mających na celu i. regionalną. Nie mniej jednak najdalej posunięta jest i. europejska.gospodarcza mechanizm łączenia się gospodarek narodowych zorientowany na powiększenie efektywności gospodarowania, wzmocnienie pozycji krajów na arenie międzynarodowej i osiąganie wspólnych korzyści gospodarczych na przykład powiększenie tempa wzrostu gospodarczego, przyrost zamiany handlowej i przepływów kapitałowych, stabilizacja cen i walut krajowych. Mechanizm i.g. obejmuje kilka następujących po sobie faz: strefa wolnego handlu, unia celna, wspólny rynek, Unia Gospodarcza i Walutowa i unia ekonomiczna. Każda z faz obejmuje inne środki i sposoby integracji, a równocześnie jest kontynuacją poprzedniej. Do czynników sprzyjających postępowi tego procesu można zaliczyć między innymi: bliskość geograficzną, podobny stopień infrastruktury gospodarczej, komplementarność (wzajemne dopasowanie) gospodarek narodowych, przychylne nastawienie władz państwowych. W ramach integracji odznacza się: 1. z racji na horyzont czasowy i. kończącą się, i. niekończącą się; 2. z racji na system i. wykonywaną w uwarunkowaniach wolnej konkurencji i zamiany, i. wykonywaną w uwarunkowaniach konkurencji niedoskonałej i dodatkowo i. niekorzystną, i. pozytywną; 3. z racji na poziom rozwoju gospodarczego integrujących się państw i korzyści i. równych, i. nierównych; 4. z racji na sposoby integracji i. funkcjonalną, i. instytucjonalną. Zobacz UE, Europejska Wspólnota Gospodarcza, EFTA, CEFTA, NAFTA, ASEAN, APEC, CARICOM, Mercosur, Wspólnota Andyjska

Czym jest integracja znaczenie w Słownik na I .