jednostka planowania co to jest
Co oznacza Jednostka ds. Planowania Strategicznego i Wczesnego Ostrzegania: 6, włączonej do Aktu.

Czy przydatne?

Czym jest Jednostka ds. Planowania Strategicznego i Wczesnego Ostrzegania

Definicja z ang. Unit. Strategic Planning and Early Warning, z niem. Einheit. Strategische Planung und Frühwarn.

Definicja: powstała opierając się na deklaracji nr 6, włączonej do Aktu końcowego Konferencji Międzyrządowej 199697, poprzedzającej przyjęcie traktatu z Amsterdamu. Jednostkę utworzono w ramach Sekretariatu Generalnego Porady UE i podlega ona Wysokiemu Przedstawicielowi UE do spraw Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa. W skład wchodzi nie tylko personel Sekretariatu Generalnego, lecz także przedstawiciele krajów członkowskich i Komisji Europejskiej i Unii Zachodnioeuropejskiej. Do zadań należy: nadzorowanie i analizowanie postępów w zakresie Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa; dostarczanie recenzji dotyczących interesów UE i identyfikowane pól, na których należałoby skoncentrować się w przyszłości; dostarczanie w odpowiednim czasie ocen i inicjalne ostrzeganie o zdarzeniach albo przypadkach, które mogą mieć znaczny wpływ, w tym o potencjalnych kryzysach politycznych; sporządzanie na żądanie Porady UE albo Prezydencji lub z własnej inicjatywy dokumentów o charakterze analiz, zaleceń i strategii, prezentujących opcje przyszłej polityki jako wkład w formułowanie polityki w ramach Porady Unii. Sugestie dotyczące prac Jednostki mogą pochodzić zarówno od krajów członkowskich, jak i od Komisji Europejskiej. Podmioty te mają również wymóg dostarczania Jednostce wszelkich niezbędnych informacji, w tym informacji o charakterze poufnym. Zobacz także Wspólna Europejska Polityka Bezpieczeństwa i Obrony, Europejska Tożsamość Bezpieczeństwa i Obrony

Czym jest Jednostka ds. Planowania znaczenie w Słownik na J .