jurysdykcja sprawach co to jest
Co oznacza jurysdykcja w sprawach cywilnych i handlowych: współpracy sądowej w kwestiach cywilnych.

Czy przydatne?

Czym jest jurysdykcja w sprawach cywilnych i handlowych

Definicja z ang. jurisdiction in civil and commercial matters, z niem. Zuständigkeit in Zivil- und Handelssachen.

Definicja: zagadnienie wchodzące w zakres współpracy sądowej w kwestiach cywilnych i handlowych w UE. Za wyjątkiem regulaminów specjalnych prawa wspólnotowego, osoby, które mają miejsce zamieszkania w regionie jednego z krajów członkowskich UE, mogą być bezwzględnie na obywatelstwo pozywane przed sądy tego państwa. Do osób niebędących obywatelami tego państwa, gdzie mają miejsce zamieszkania, stosuje się regulaminy jurysdykcyjne zgodne dla obywateli tego państwa. Osoby mające miejsce zamieszkania w regionie jednego z krajów członkowskich mogą być pozywane przed sądy innego państwa członkowskiego tylko odpowiednio z przepisami specjalnymi. W szczególności nie mają wobec tych osób wykorzystania krajowe regulaminy jurysdykcyjne. Jeśli pozwany nie ma miejsca zamieszkania na obszarze państwa członkowskiego UE, jurysdykcję sądów każdego państwa członkowskiego ustala się opierając się na jego własnych ustaw, niezależnie od spraw, do których wykorzystanie mają regulaminy o jurysdykcji wyłącznej i umowach dotyczących jurysdykcji. Przeciwko pozwanemu, który nie ma miejsca zamieszkania w regionie państwa członkowskiego, każda osoba mająca miejsce zamieszkania w kraju członkowskim może powoływać się w tym kraju na obowiązujące tam regulaminy jurysdykcyjne, z wyjątkiem posiadanego obywatelstwa. Zobacz także jurysdykcja wyłączna w kwestiach cywilnych i handlowych, jurysdykcja specjalna w kwestiach cywilnych i handlowych

Czym jest jurysdykcja w sprawach znaczenie w Słownik na J .