jurysdykcja sprawach co to jest
Co oznacza jurysdykcja w sprawach małżeńskich i w postępowaniach dotyczących odpowiedzialności za.

Czy przydatne?

Czym jest jurysdykcja w sprawach małżeńskich i w postępowaniach dotyczących odpowiedzialności za wspólne dzieci małżonków

Definicja z ang. jurisdiction in matrimonial matters and proceedings concerning liability for joint children of the spouses, z niem. Zuständigkeit in Ehesachen und in Verfahren zur gemeinsamen Kinder der Ehegatten über die Haftung.

Definicja: zagadnienie wchodzące w zakres współpracy sądowej w kwestiach cywilnych. Kryteria jurysdykcyjne opierają się na założeniu, że między uczestnikiem postępowania a krajem członkowskim UE, któremu przysługuje jurysdykcja, musi istnieć rzeczywista więź. Kryteria te wywodzą się z różnych krajowych porządków prawnych i są uznawane poprzez inne państwa członkowskie. Prawo wspólnotowe wyznacza zasięg jurysdykcji sądów poszczególnych krajów członkowskich w kwestiach o rozwód i separację i o stwierdzenie nieważności małżeństwa. Sądy, którym w takich kwestiach przysługuje jurysdykcja krajowa, są zgodne także do wydania wszystkich orzeczeń dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej za wspólne dziecko małżonków, jeżeli ma ono miejsce zwykłego pobytu w kraju tychże sądów lub jeżeli ma miejsce zwykłego pobytu w jednym z krajów członkowskich i jest objęte odpowiedzialnością rodzicielską co najmniej jednego z małżonków, którzy uznali jurysdykcję odnośnych sądów, a jurysdykcja ta pozostaje w zgodzie z dobrem dziecka. Jurysdykcja odnosząc się do odpowiedzialności rodzicielskiej ustaje, gdy tylko orzeczenie w kwestii o rozwód, separację albo unieważnienie małżeństwa uprawomocni się lub jeżeli w momencie uprawomocnienia się takiego orzeczenia toczyło się jeszcze postępowanie dotyczące odpowiedzialności rodzicielskiej gdy tylko uprawomocni się orzeczenie wydane w tym postępowaniu lub gdy tylko postępowanie w kwestii związanej z małżeństwem albo odpowiedzialnością rodzicielską zakończy się z innego powodu

Czym jest jurysdykcja w sprawach znaczenie w Słownik na J .