jurysdykcja wyłączna sprawach co to jest
Co oznacza jurysdykcja wyłączna w sprawach cywilnych i handlowych: współpracy sądowej w kwestiach.

Czy przydatne?

Czym jest jurysdykcja wyłączna w sprawach cywilnych i handlowych

Definicja z ang. exclusive jurisdiction in civil and commercial matters, z niem. ausschließliche Zuständigkeit in Zivil- und Handelssachen.

Definicja: zagadnienie wchodzące w zakres współpracy sądowej w kwestiach cywilnych i handlowych w UE. J.w. prawo wspólnotowe przewiduje odnosząc się do kilku rodzajów spraw. Bezwzględnie na miejsce zamieszkania w kwestiach o prawa rzeczowe na nieruchomościach i najem albo dzierżawę nieruchomości, j.w. przysługuje sądom państwa, gdzie nieruchomość jest położona. Chociaż w kwestiach dotyczących najmu albo dzierżawa nieruchomości przez wzgląd na czasowym używaniem w celach prywatnych poprzez moment najwyżej sześciu następujących po sobie miesięcy zgodne są także sądy państwa członkowskiego, gdzie pozwany ma miejsce zamieszkania, o ile najemcą albo dzierżawcą jest osoba fizyczna i właściciel i najemca albo dzierżawca mają miejsce zamieszkania w tym samym kraju członkowskim. Po drugie, z wyjątkiem miejsca zamieszkania w kwestiach dotyczących ważności, nieważności albo rozwiązania firmy albo osoby prawnej lub ważności decyzji ich organów, j.w. przysługuje sądom państwa członkowskiego, na którego terytorium firma albo osoba prawna mają swą siedzibę. Kwestie dotyczące ważności wpisów do rejestrów publicznych należą do wyłącznej jurysdykcji sądów państwa członkowskiego, na którego obszarze rejestry są prowadzone. W kwestiach związanych z wpisem albo ważnością patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i modeli i podobnych praw wymagających zgłoszenia albo zarejestrowania j.w. przyznana została sądom państwa członkowskiego, gdzie wystąpiono ze zgłoszeniem albo z wnioskiem o rejestrację lub gdzie przyjęto zgłoszenie albo dokonano rejestracji, lub opierając się na umowy międzynarodowej uznaje się, Iż zgłoszenie zostało przyjęte albo rejestracja dokonana. Bez naruszania właściwości Europejskiego Urzędu Patentowego j.w. przysługuje sądom każdego państwa członkowskiego, bezwzględnie na miejsce zamieszkania stron, we wszystkich postępowaniach mających za element wydanie albo ważność patentu europejskiego, który ma obowiązywać na obszarze tego państwa. W postępowaniach egzekucyjnych wyłącznie zgodne są sądy państwa członkowskiego, na którego terytorium egzekucja powinna być przeprowadzona albo została przeprowadzona. Strony, z których co najmniej jedna ma miejsce zamieszkania w regionie państwa członkowskiego, mogą uzgodnić, Iż sąd albo sądy państwa członkowskiego powinny rozstrzygnąć spór już wynikły albo mogący wyniknąć z określonego relacji prawnego, co skutkuje, Iż sąd albo sądy tego państwa są zgodne w danej sprawie. Sądowi albo sądom tego państwa przysługuje j.w., o ile strony nie postanowiły odmiennie. Jeżeli umowa dotycząca jurysdykcji została zawarta poprzez strony, z których żadna nie ma miejsca zamieszkania w regionie państwa członkowskiego, to sądy innych krajów członkowskich nie mogą orzekać, chyba Iż uzgodniony poprzez strony sąd albo sądy prawomocnie stwierdziły brak swej jurysdykcji. W sytuacji, gdy sąd państwa członkowskiego nie jest właściwy opierając się na regulaminów rozporządzenia, uzyskuje on jurysdykcję, jeśli pozwany przed sądem tym wda się w spór. Ta zasada nie obowiązuje, jeżeli pozwany wdaje się w spór, aby podnieść zarzut braku jurysdykcji albo jeśli prawo wspólnotowe jurysdykcję wyłączną przyznaje innemu sądowi. Zobacz także jurysdykcja w kwestiach cywilnych i handlowych, jurysdykcja specjalna w kwestiach cywilnych i handlowych

Czym jest jurysdykcja wyłączna w znaczenie w Słownik na J .