karta praw podstawowych unii co to jest
Co oznacza Karta praw podstawowych Unii Europejskiej: grudnia 2000 na szczycie w Nicei.

Czy przydatne?

Czym jest Karta praw podstawowych Unii Europejskiej

Definicja z ang. Charter of Fundamental Rights of the European Union, z niem. Charta der Grundrechte der Europäischen Union.

Definicja: została uroczyście proklamowana 7 grudnia 2000 na szczycie w Nicei. Przygotowanie projektu powierzono specjalnie do tego celu powołanemu konwentowi, który składał się z piętnastu przedstawicieli głów krajów i szefów rządów krajów członkowskich UE, przedstawiciela przewodniczącego Komisji Europejskiej, szesnastu deputowanych do Parlamentu Europejskiego, trzydziestu członków parlamentów krajowych (po dwóch z każdego państwa). Przewodnictwo konwentu objął były prezydent Niemiec Roman Herzog. Jako obserwatorzy w pracach brali także udział dwaj sędziowie Trybunału Sprawiedliwości i dwaj przedstawiciele Porady Europy. Złożona jest z preambuły i pięćdziesięciu czterech artykułów, ujętych w siedem rozdziałów: Godność (nienaruszalność godności ludzkiej, prawo do życia, prawo do integralności osoby ludzkiej, zakaz tortur, zakaz niewolnictwa); Wolności (prawo do wolności i bezpieczeństwa, poszanowanie życia prywatnego, ochrona danych osobowych, wolność myśli, sumienia, wyznania, wolność wypowiedzi i informacji, wolność zgromadzeń, wolność edukacji, wolność prowadzenia działalności gospodarczej, prawo do własności, prawo do azylu); Równość (równość wobec prawa, równość kobiety i mężczyzny, prawa dziecka, prawa osób starszych, osób niepełnosprawnych); Solidarność (prawa pracowników do informacji i konsultacji, dostęp do służb zatrudnienia, ochrona w przypadku nieuzasadnionego zwolnienia, zabezpieczenie socjalne, ochrona zdrowia, ochrona środowiska, ochrona konsumentów); Prawa obywateli (prawa wyborcze, prawo do dobrego kierowania, prawo dostępu do dokumentów, prawo petycji do Parlamentu Europejskiego i skargi do Rzecznika Praw Obywatelskich, prawo do swobodnego przemieszczania się i pobytu, ochrona dyplomatyczna i konsularna); Wymiar sprawiedliwości (prawo do skutecznego środka prawnego i rzetelnego procesu, domniemanie niewinności i prawo do obrony, zasada proporcjonalności czynów zabronionych i kar, zasada ne bis in idem); Postanowienia ogólne (zakres jej stosowania, stopień ochrony, ograniczenia praw, zakaz nadużycia praw). K. obejmuje szerszy zakres praw niż dotychczasowe, sformułowane w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości. Jej artysty starali się uwzględnić obowiązki współczesności, w szczególności osiągnięcia naukowe i techniczne. Znalazł się więc w niej między innymi zakaz klonowania istot ludzkich czy handlu organami ludzkimi. Nie to jest akt prawa wspólnotowego czy szerzej prawa UE. Jest jedynie deklaracją polityczną, a jej postanowienia nie mają charakteru prawnie wiążącego

Czym jest Karta praw podstawowych Unii znaczenie w Słownik na K .