komitet politycznych co to jest
Co oznacza Komitet ds. Politycznych i Bezpieczeństwa: Porady UE z 22 stycznia 2001, zastąpił.

Czy przydatne?

Czym jest Komitet ds. Politycznych i Bezpieczeństwa

Definicja z ang. Committee. Political and Security, z niem. Ausschusses. Politik und Sicherheit.

Definicja: utworzony opierając się na decyzji Porady UE z 22 stycznia 2001, zastąpił Komitet Polityczny. Po wejściu w życie traktatu z Nicei uzyskał podstawę traktatową w formie zmienionego art. 25 Traktatu o UE. Decyzja polityczna o powołaniu do życia nowych struktur drugiego filaru UE zapadła na posiedzeniu Porady Europejskiej w Helsinkach (1011 grudnia 1999). W momencie przejściowym, do czasu ustanowienia stałego Komitetu, działał od 1 marca 2000 Tymczasowy Komitet do spraw Politycznych i Bezpieczeństwa, opierając się na decyzji Porady UE z 14 lutego z 2000. Złożona jest z dyrektorów politycznych ministerstw spraw zagranicznych poszczególnych krajów członkowskich. Zajmuje się wszystkimi aspektami Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa, łącznie ze Wspólną Europejską Polityką Bezpieczeństwa i Obrony, odgrywając centralną rolę przy ustalaniu metody reagowania UE na kryzys i implementowaniu podjętych decyzji. Do jego fundamentalnych zadań należy: śledzenie sytuacji międzynarodowej w dziedzinach objętych Wspólną Polityką Zagraniczną i Bezpieczeństwa; przyczynianie się do formułowania polityk poprzez opinie kierowane do Porady UE, na jej żądanie albo z własnej inicjatywy; nadzorowanie realizacji uzgodnionych zadań politycznych. Wszystkie te zadania wykonuje bez naruszania kompetencji Prezydencji i Komisji Europejskiej. Sprawuje również pod nadzorem Porady UE kontrolę polityczną i kierownictwo strategiczne operacji kierowania kryzysami. Porada UE, w celu przeprowadzenia i na czas trwania operacji służącej opanowaniu kryzysu, może go upoważnić do podjęcia odpowiednich decyzji dotyczących kontroli politycznej i strategicznego zarządzania operacją. Do szczegółowych zadań Komitetu należy: badanie projektów konkluzji Porady UE (porady do spraw Ogólnych) odnośnie ds. mieszczących się w dziedzinie jego kompetencji; formułowanie wytycznych dla innych komitetów odnośnie ds. z dziedziny Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa; służenie pomocą wysokiemu przedstawicielowi UE do spraw Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa; formułowanie wytycznych dla Komitetu Wojskowego i przyjmowanie stanowisk i zaleceń Komitetu Wojskowego; przyjmowanie informacji, zaleceń i stanowisk Komitetu do spraw Niemilitarnych Aspektów Zwalczania Kryzysów i formułowanie dla tego ostatniego wytycznych w nawiązniu ze sprawami z dziedziny Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa; koordynowanie prowadzonych poprzez różne ekipy robocze prac dotyczących Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa, jak także udzielanie tym grupom wytycznych i badanie ich raportów; prowadzenie dialogu politycznego; działanie w roli uprzywilejowanego partnera dialogu prowadzonego w kwestiach Wspólnej Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony z piętnastoma krajami członkowskimi UE, sześcioma europejskimi krajami członkowskimi NATO nienależącymi do UE (Czechami, Islandią, Norwegią, Polską, Turcją i Węgrami) i z NATO. W ramach rozwijania umiejętności militarnych UE może opierać się na stanowisku Komitetu Wojskowego, któremu pomocy udziela Sztab Wojskowy. W przypadku kryzysu jest tym gremium Porady Unii, które zajmuje się sytuacjami kryzysowymi i bada wszystkie możliwości zareagowania poprzez UE z zachowaniem jednolitych ram instytucjonalnych i odpowiednich procedur decydujących i implementacyjnych poszczególnych filarów. Jedynie Porada UE i Komisja Europejska mogą jednak podejmować wiążące prawnie decyzje. W przypadku kryzysu działania Komitetu do spraw Politycznych i Bezpieczeństwa i Komitetu Stałych Przedstawicieli mają być ściśle koordynowane, zwłaszcza poprzez udział w przypadku potrzeby przewodniczącego Komitetu do spraw Politycznych i Bezpieczeństwa w posiedzeniach Komitetu Stałych Przedstawicieli i poprzez referentów do spraw stosunków zewnętrznych, odpowiedzialnych za skuteczne i stałe koordynowanie działań podejmowanych w ramach Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa i działań podejmowanych w ramach pozostałych filarów UE. W celu przygotowania akcji UE w przypadku kryzysu Komitet do spraw Politycznych i Bezpieczeństwa jest zobowiązany przedstawić Radzie założenia polityczne i spójny katalog opcji dotyczących wniesienia wkładu w załagodzenie kryzysu. Może zwłaszcza zalecić Radzie przyjęcie wspólnego stanowiska. Komitet monitoruje implementację podjętych decyzji i ocenia ich konsekwencje. Komisja Europejska informuje go o działaniach, które podjęła albo zamierza podjąć. Państwa członkowskie informują go o działaniach, które podjęły albo zamierzają podjąć na poziomie narodowym. Pełni istotną funkcję w dziedzinie konsultacji z NATO i z zainteresowanymi krajami trzecimi. Wysoki Przedstawiciel UE do spraw Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa nadaje opierając się na prac Komitetu kierunek pracom centrum sytuacyjnego. To ostatnie wspiera Komitet i dostarcza mu informacji. Zobacz także Europejska Tożsamość Bezpieczeństwa i Obrony

Czym jest Komitet ds. Politycznych i znaczenie w Słownik na K .