komitet wojskowy unii co to jest
Co oznacza Komitet Wojskowy Unii Europejskiej: Porady UE z 22 stycznia 2001. Decyzja polityczna o.

Czy przydatne?

Czym jest Komitet Wojskowy Unii Europejskiej

Definicja z ang. European Union Military Committee, z niem. EU-Militärausschusses.

Definicja: utworzony opierając się na decyzji Porady UE z 22 stycznia 2001. Decyzja polityczna o powołaniu do życia nowych struktur drugiego filaru UE zapadła na posiedzeniu Porady Europejskiej w Helsinkach (1011 grudnia 1999). W momencie przejściowym, do czasu ustanowienia stałego Komitetu, działało od 1 marca 2000 Czasowe Gremium Wojskowe, opierając się na decyzji Porady UE z 14 lutego z 2000. KWUE złożona jest z szefów sztabów generalnych krajów członkowskich, reprezentowanych poprzez delegatów wojskowych. Na szczeblu szefów sztabów generalnych zbiera się zawsze, gdy to jest niezbędne. Przewodniczący KWUE wybierany jest poprzez Radę UE na zalecenie KWUE obradującego w składzie szefów sztabów. Kadencja przewodniczącego wynosi trzy lata, jeżeli Porada UE odmiennie nie postanowi. Zadaniem KWUE jest doradzanie Komitetowi do spraw Politycznych i Bezpieczeństwa we wszystkich kwestiach wojskowych UE i formułowanie zaleceń dla niego. Sprawuje kierownictwo wojskowe wszystkich przedsięwzięć Unii o charakterze militarnym. Stanowi forum konsultacji wojskowych i współpracy wojskowej pomiędzy krajami członkowskimi w dziedzinie zapobiegania konfliktom i ich rozwiązywania. Na wniosek Komitetu do spraw Politycznych i Bezpieczeństwa albo z własnej inicjatywy w granicach jego zaleceń KWUE wypełnia zadanie wojskowego doradztwa, zwłaszcza odnośnie do: rozwijania aspektów wojskowych ogólnej koncepcji opanowywania kryzysów; wojskowych aspektów kontroli politycznej i kierownictwa strategicznego w sytuacji operacji zwalczania kryzysu; oceny ryzyka potencjalnych kryzysów; wymiaru wojskowego sytuacji kryzysowej i jego skutków, w szczególności występujących w kolejnej fazie opanowywania kryzysu; precyzowania, oceniania i monitorowania umiejętności do realizacji założonych celów; stosunków wojskowych Unii z europejskimi krajami członkowskimi NATO nienależącymi do UE, pozostałymi kandydatami do UE, innymi krajami i innymi organizacjami międzynarodowymi, łącznie z NATO; szacowania wydatków operacji i ćwiczeń wojskowych. W przypadku kryzysu KWUE, na wniosek Komitetu do spraw Politycznych i Bezpieczeństwa, wydaje dyrektorowi generalnemu Sztabu Wojskowego UE polecenie opracowania i przedłożenia opcji wojskowych. W dalszym ciągu dokonuje oceny dokumentu przedstawionego poprzez Sztab Wojskowy, po czym dokument ten wraz ze własną opinią i własnymi zaleceniami przesyła do Komitetu do spraw Politycznych i Bezpieczeństwa. KWUE na podstawie opcji wojskowej wybranej poprzez Radę UE, zatwierdza zasadniczy plan dla dowódcy operacji. Opierając się na oceny Sztabu Wojskowego doradza Komitetowi do spraw Politycznych i Bezpieczeństwa i formułuje dla niego wytyczne dotyczące opracowanej poprzez dowódcę koncepcji operacji i sporządzonego poprzez dowódcę projektu planu operacji. KWUE doradza Komitetowi do spraw Politycznych i Bezpieczeństwa w sprawie opcji zakończenia operacji. Z kolei w okresie trwania operacji monitoruje przebieg działań militarnych. Przewodniczącym KWUE może zostać jedynie generał albo admirał z czterema gwiazdkami, w pierwszej kolejności były szef sztabu generalnego państwa członkowskiego UE. Kompetencje przewodniczącego ustala sam KWUE. Zobacz także Wspólna Europejska Polityka Bezpieczeństwa i Obrony, Europejska Tożsamość Bezpieczeństwa i Obrony, misja policyjna UE w Bośni i Hercegowinie, Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa

Czym jest Komitet Wojskowy Unii znaczenie w Słownik na K .