konferencja międzyrządowa co to jest
Co oznacza konferencja międzyrządowa Unii Europejskiej: Europejską w celu podjęcia decyzji.

Czy przydatne?

Czym jest konferencja międzyrządowa Unii Europejskiej

Definicja z ang. Intergovernmental Conference European Union, z niem. Regierungskonferenz Europäische Union.

Definicja: narada inicjowana poprzez Radę Europejską w celu podjęcia decyzji dotyczącej reform traktatowych. Zwołanie takiej konferencji wypływało z postanowień Traktatu o UE w kwestii dokonania przeglądu tekstu traktatu w 1996. Wstępne przygotowanie materiału do dyskusji i decyzji powierzono Ekipie Refleksyjnej, gdzie skład weszli przedstawiciele ministerstw spraw zagranicznych, dwaj reprezentanci Parlamentu Europejskiego i przedstawiciel Komisji Europejskiej. Raport końcowy został przedstawiony Radzie Europejskiej na szczycie madryckim w grudniu 1995. Narada rozpoczęła się na następnym spotkaniu Porady, w Turynie 29 marca 1996, i trwała do szczytu amsterdamskiego, kończąc się 1819 czerwca 1998. Jej obrady dotyczyły w pierwszej kolejności takich kwestii, jak: większa demokratyzacja UE i dbałość o prawa obywatelskie, postęp zasady subsydiarności, ulepszenie funkcjonowania instytucji unijnych również w perspektywie rozszerzania na państwa Europy Środkowo-Wschodniej (uproszczenie procedur ustawodawczych, rozszerzenie zakresu głosowania kwalifikowaną większością, ustalenie nowego zakresu kompetencji Parlamentu Europejskiego, Trybunału Sprawiedliwości i Trybunału Obrachunkowego) i pogłębienie współpracy w ramach drugiego filaru UE. Z tych zadań zrealizowano jedynie część, zostawiając do późniejszej dyskusji sprawy instytucjonalne. Analogiczna narada poprzedziła przygotowanie szczytu w Nicei w 2000 i przyjęcie tam traktatu z Nicei. Tym wspólnie kluczowy nacisk został położony na reformę organów UE w obliczu zbliżającego się jej rozszerzenia. Następna narada rozpoczęła działalność w 2003 po zakończeniu prac poprzez Konwent UE, jej zadaniem było przygotowanie następnego traktatu. Zobacz także Agenda 2000

Czym jest konferencja międzyrządowa znaczenie w Słownik na K .