europejskiej unii konstytucja co to jest
Co oznacza Konstytucja Unii Europejskiej: obiektem obrad Konwentu UE, który odbył własne ostatnie.

Czy przydatne?

Czym jest Konstytucja Unii Europejskiej

Definicja z ang. The European Union Constitution, z niem. Die Verfassung der Europäischen Union.

Definicja: dokument będący poprzez 16 miesięcy obiektem obrad Konwentu UE, który odbył własne ostatnie posiedzenia plenarne w lipcu 2003, dyskutując nad 3. częścią tak zwany Traktatu Konstytucyjnego. Pierwsze 2 rozdziały zostały przekazane krajom członkowskim na szczycie UE w Salonikach, 20 czerwca 2003; całość 18 lipca przewodniczący Giscard dEstaing przekazał Prezydencji włoskiej. W połowie października rozpoczęła nad nim pracę narada międzyrządowa, która do maja 2004 powinna była zakończyć pracę przyjmując projekt Traktatu Konstytucyjnego. Projekt zaproponowany poprzez Konwent zawiera 4 części, poprzedzane preambułą, gdzie stwierdza się, Iż Europa czerpie inspirację z: dziedzictwa kulturalnego, religijnego i humanistycznego, wartości ciągle aktualnych w ich dorobku; podkreśla się także dumę z narodowej przeszłości, lecz i wolę przezwyciężania podziałów i zjednoczenia. Część uczestników obrad, w tym Polska uważała, że w preambule powinno się znaleźć dziedzictwo chrześcijańskie Europy, co jednak budziło kontrowersje z racji na potrzebę uwzględnienia praw obywateli UE, wyznawców innych religii. Część pierwsza K.U.E. definiuje Unię Europejską, jej wspólne wartości i cele, które będzie realizować, zapisy o kompetencjach Unii i krajów członkowskich i o unijnych instytucjach. Wspólne wartości to ludzka godność, wolność, demokracja, równość, rządy prawa, prawa człowieka, pluralizm, tolerancja, sprawiedliwość, solidarność. Część drugą stanowi Karta Praw Fundamentalnych. Obywatele UE uzyskują również prawo inicjatywy ustawodawczej (przynajmniej mln osób ze znaczącej liczby państw). Trzecia część Traktatu dotyczy poszczególnych polityk Unii, zaś część czwarta Postanowień ogólnych i końcowych (między innymi metody ratyfikacji Traktatu Konstytucyjnego). Najwięcej kontrowersji budziła część 3., między innymi zapisy dot.: problemów podejmowania decyzji w drodze głosowania większością kwalifikowaną w nie wszystkich sprawach socjalnych, w zakresie wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, w kwestiach związanych z imigracją i z podatkami. Postanowienia powiązane z instytucjami UE są następujące: liczba deputowanych do Parlamentu Europejskiego nie może przekroczyć 732. Reprezentacja krajów członkowskich będzie miała charakter degresywnie proporcjonalny", z min. liczbą 4 przedstawicieli na każde kraj. Znaczy to, Iż miejsca w PE ponad tego minimum dzielone będą wg wielkości państwa członkowskiego. Przewodniczący PE wybierany będzie na moment 5 lat. Porada Europejska zbierać się będzie raz na kwartał, a zadaniem jej będzie ustalanie priorytetów polityki UE i wytyczanie strategicznych kierunków rozwoju Unii. W skład Porady Europejskiej wejdą: głowy krajów albo szefowie rządów państw członkowskich, przewodniczący Porady Europejskiej i przewodniczący Komisji Europejskiej, minister spraw zagranicznych UE. Jeżeli Konstytucja nie stanowi odmiennie, Porada Europejska podejmować będzie decyzje w drodze konsensusu, a nie jednomyślności. Nowe stanowisko to Minister Spraw Zagranicznych, który będzie odpowiedzialny za wspólną politykę zagraniczną i bezpieczeństwa Unii. Będzie on członkiem Komisji Europejskiej (jednym z jej wiceprzewodniczących), wybierać go będzie Porada Europejska (kwalifikowaną większością głosów) za zgodą Przewodniczącego Komisji Europejskiej. Nastąpić ma także zmodyfikowanie roli Przewodniczącego Porady Europejskiej. Porada Europejska będzie go wybierać w drodze głosowania większością kwalifikowaną na moment 2,5 roku. Przewodniczący może pełnić swój urząd poprzez maksimum dwie kadencje (jest to 5 lat). Jego zadaniem będzie pilnowanie postępów prac Porady Europejskiej, a w oparciu o określenia Porady do spraw Ogólnych zapewnienie ciągłości politycznej, spójności prac i konsensusu osiąganego poprzez Radę Europejską. Przewodniczący Porady Europejskiej będzie ściśle współpracował z Przewodniczącym Komisji Europejskiej. Po każdym posiedzeniu Porady Europejskiej Przewodniczący przedstawiał będzie raport Parlamentowi Europejskiemu. Porada UE, (porada Ministrów) razem z Parlamentem Europejskim przyjmować będzie akty legislacyjne UE i pełnić funkcje koordynacyjne. Przedstawiciele krajów członkowskich we wszystkich formacjach Porady muszą mieć status ministra. Decyzje Porada Ministrów podejmować będzie w drodze większości kwalifikowanej. Od 2009 proponuje się wprowadzenie podwójnej większości, jest to decyzja uznana będzie za przyjętą, jeżeli poprze ją co najmniej połowa krajów członkowskich, reprezentująca 60% populacji Unii. Poszczególnym sekcjom Porady Ministrów, poza Poradą do spraw Zagranicznych, przewodniczyć będą przedstawiciele krajów członkowskich na zasadzie rotacji, poprzez moment nie krótszy niż rok. Zasady rotacji ustali Porada Europejska, mając na względzie zróżnicowanie krajów członkowskich, równowagę geograficzną i polityczną. Komisja Europejska od 2009 ma się składać z Przewodniczącego, Ministra Spraw Zagranicznych (wiceprzewodniczącego) i 13 komisarzy z prawem głosu, wybieranych spośród krajów członkowskich. Będą oni pełnić własną funkcję na zasadzie równej rotacji" (jej zasady ustali Porada Europejska). Przewodniczący Komisji mianował będzie resztę komisarzy spośród pozostałych krajów, którzy pozbawieni będą prawa głosu. Do 2009 każde kraj członkowskie będzie reprezentowane w Komisji poprzez jednego komisarza. Jeżeli w Konstytucji nie postanowi się odmiennie, tylko Komisja Europejska będzie miała prawo przedstawiania projektów aktów legislacyjnych

Czym jest Konstytucja Unii Europejskiej znaczenie w Słownik na K .