kontrola osób granicach co to jest
Co oznacza kontrola osób na granicach zewnętrznych Unii Europejskiej: postanowieniami konwencji z.

Czy przydatne?

Czym jest kontrola osób na granicach zewnętrznych Unii Europejskiej

Definicja z ang. checks on persons at the external borders of the European Union, z niem. Personenkontrollen an den Außengrenzen der Europäischen Union.

Definicja: przeprowadzana jest odpowiednio z postanowieniami konwencji z Schengen. W krajach Ekipy Schengen ruch osobowy na granicach zewnętrznych UE podlega kontroli właściwych organów, która przeprowadzana jest wg jednolitych zasad, w ramach kompetencji narodowych, odpowiednio z prawem wewnętrznym i przy uwzględnieniu interesów wszystkich państwstron konwencji wykonawczej. Ta ostatnia formułuje następujące jednolite zasady przeprowadzania kontroli na granicach zewnętrznych: kontrola obejmuje sprawdzenie dokumentów uprawniających do przekroczenia granicy i innych warunków wjazdu, pobytu, podjęcia pracy i wyjazdu, a również badanie z zastosowaniem technik poszukiwania i odpieranie zagrożeń bezpieczeństwa narodowego i porządku publicznego krajów Ekipy Schengen; kontrole odnoszą się również do pojazdów osób przekraczających granicę i wiezionych poprzez nie elementów; wszystkie osoby są poddawane co najmniej takiej kontroli, która umożliwia stwierdzenie ich tożsamości opierając się na przedłożonych albo okazanych dokumentów podróży; cudzoziemcy z krajów trzecich podlegają przy wjeździe dokładnej kontroli; przy wyjeździe przeprowadza się kontrole, które są wymagane w interesie wszystkich krajów Ekipy Schengen, opierając się na prawa dotyczącego obcokrajowców i w celu wykrycia i odparcia zagrożeń bezpieczeństwa narodowego i porządku publicznego krajów Ekipy Schengen. Kontrole takie w każdym wypadku dotyczą cudzoziemców z krajów trzecich. Jeżeli kontrole graniczne nie mogą być przeprowadzane na skutek specjalnych okoliczności, należy ustalić główne przedmioty postępowania, nie mniej jednak kontrola osób wjeżdżających ma pierwszeństwo przed kontrolą osób wyjeżdżających. Zgodne służby krajów Ekipy Schengen strzegą granic zewnętrznych poza przejściami granicznymi i przejść granicznych w okresie, gdy są one zamknięte dla ruchu osobowego. Dla skutecznego wykonywania zadań związanych z kontrolowaniem osób i ochroną granic państwa Ekipy Schengen wspierają się wzajemnie i ściśle i nieprzerwanie współpracują ze sobą. Zwłaszcza wymieniają wszelakie ważne wiadomości, niezależnie od danych osobowych, uzgadniają zalecenia dla urzędników i dążą do jednolitego kształcenia i dokształcania personelu odpowiedzialnego za dokonywanie kontroli. Współpraca ta może przybierać formę zamiany funkcjonariuszy łącznikowych

Czym jest kontrola osób na granicach znaczenie w Słownik na K .