konwergencji kryteria co to jest
Co oznacza kryteria konwergencji: od których spełnienia uzależniony jest udział krajów.

Czy przydatne?

Czym jest kryteria konwergencji

Definicja z ang. convergence criteria, z niem. Konvergenzkriterien.

Definicja: ujęte w protokole Traktatu o UE warunki, od których spełnienia uzależniony jest udział krajów członkowskich w EMU. Dotyczą one: 1. stabilności cen średnia stopa inflacji nie powinna być wyższa o więcej niż 1,5 pkt % od poziomu ustalonego w trzech najlepszych pod tym względem państw; 2. deficytu budżetowego udział deficytu w PKB nie powinien stanowić więcej niż 3%; 3. długu publicznego udział zadłużenia w PKB nie powinien przekraczać 60%; 4. stóp procentowych poziom stóp procentowych nie powinien być wyższy o więcej niż 2 pkt % od średniego poziomu ustalonego dla trzech krajów o najniższym poziomie inflacji; 5. udziału w ERM respektowanie określonych wahań kursów pośrodku ostatnich dwóch lat. W 1998, w oparciu o dane za 1997, do strefy euro zakwalifikowano: Austrię, Belgię, Finlandię, Francję, Hiszpanię, Holandię, Irlandię, Luksemburg, Niemcy, Portugalię i Włochy; Grecja wypełniła k.k. w 1999 i na mocy decyzji Porady UE od 1 stycznia 2001 należy do strefy euro; k.k. nie wypełniła Szwecja, z kolei Dania i Ogromna Brytania dobrowolnie zrezygnowały z uczestnictwa w trzecim etapie EMU. Zobacz także Aneks

Czym jest kryteria konwergencji znaczenie w Słownik na K .