młodzież co to jest
Co oznacza Młodzież: do młodzieży uczestniczącej w kształceniu pozaszkolnym, a więc nauki.

Czy przydatne?

Czym jest Młodzież

Definicja z ang. Youth, z niem. Jugend.

Definicja: program Komisji Europejskiej skierowany do młodzieży uczestniczącej w kształceniu pozaszkolnym, a więc nauki nieformalnej. Cele to: przezwyciężanie uprzedzeń i stereotypów zakorzenionych w mentalności i kulturze młodych ludzi; przygotowywanie młodzieży do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym krajów europejskich; rozwijanie osobowości młodych ludzi, a szczególnie zwiększanie udziału w życiu społecznym młodzieży niepełnosprawnej, pochodzącej ze środowisk ubogich, dotkniętych albo zagrożonych patologiami społecznymi, z terenów niezurbanizowanych, bezrobotnej (tak zwany defaworyzowanej). M. jest adresowany do młodych ludzi w wieku 1525 lat i do osób pracujących z młodzieżą. Oferuje wsparcie zarówno merytoryczne, jak i finansowe. Zobacz także Młodzież dla Europy, polityka UE w dziedzinie młodzieży

Czym jest Młodzież znaczenie w Słownik na M .