narodowy program co to jest
Co oznacza Narodowy Program Przygotowania do Członkostwa w Unii Europejskiej: 29 kwietnia 1998.

Czy przydatne?

Czym jest Narodowy Program Przygotowania do Członkostwa w Unii Europejskiej

Definicja z ang. National Programme for the Adoption of the Acquis, z niem. Nationales Programm zur Übernahme des Acquis.

Definicja: dokument przyjęty poprzez polski rząd 29 kwietnia 1998, stanowiący ustosunkowanie się do priorytetów negocjacyjnych zawartych w Partnerstwie dla Członkostwa. Ten dokument wyznaczał kierunek działań dostosowawczych do standardów unijnych i precyzował harmonogram ich realizacji na 19982002. To jest fundamentalny instrument polskiego rządu wykorzystywany programowaniu dostosowania Polski do wymagań członkostwa w UE. Działania dostosowawcze obejmują zarówno harmonizację ustawodawstwa, budowę instytucji, jak i działania wykorzystywane wzmocnieniu umiejętności administracyjnej do transpozycji, wdrażania i egzekwowania prawa. Realizacja priorytetów zawartych w NPPC jest monitorowana poprzez Komitet Integracji Europejskiej, który często analizuje postępy i zagrożenia w realizacji przyjętego harmonogramu działań. Jego treść skonstruowana jest opierając się na analizy trzech przedmiotów: dotychczasowej realizacji postanowień Układu Europejskiego i stanu dostosowań do unijnych wymagań, na Recenzji Komisji Europejskiej o polskim wniosku o członkostwo w Unii i na Partnerstwie dla Członkostwa. Na tej podstawie ustalono listę fundamentalnych priorytetów dostosowawczych, które mają być wykonywane pośrodku najbliższych lat. Zadania, podobnie jak w Partnerstwie dla Członkostwa, dzielą się na krótkoterminowe, a więc wykonywane w 1998 bez dodatkowego wsparcia z funduszu PHARE, na średnioterminowe do 2002 wykonywane przy pomocy programu PHARE 1998 i 1999 i od 2000 pozostałych funduszy przedakcesyjnych. NPPC złożona jest z dwóch części. Część pierwsza ogólna zawierająca cele programu, listę priorytetów dostosowawczych, charakterystykę działań dostosowawczych i ustalenie ram finansowego wsparcia. Część druga, szczegółowa, zawiera aneksy określające zakres prac i zadań koniecznych do realizacji określonych priorytetów, terminarz ich wykonania, odpowiedzialne instytucje i źródła finansowania. NPPC jest dokumentem otwartym, co roku aktualizowanym, co wynika z konieczności uwzględnienia w procesie dostosowawczym nowych aktów prawnych przyjętych poprzez Wspólnotę Europejską, postępu dostosowawczego w Polsce i zobowiązań przyjętych poprzez Polskę w procesie negocjacji. Rzeczywistymi priorytetami zawartymi w NPPC są takie zadania, które zapewnią wysoki i stabilny przyrost gospodarczy przy stopniowym wypełnianiu w perspektywie średniookresowej warunków członkostwa, wyznaczonych na szczycie Porady Europejskiej w Kopenhadze. Istotne jest, by priorytety wskazane w tym dokumencie pokrywały się z tymi, zidentyfikowanymi w Partnerstwie dla Członkostwa, gdyż mają szansę uzyskać wsparcie ze środków wspólnotowych poprzez program PHARE, a w późniejszym okresie poprzez pozostałe fundusze przedakcesyjne

Czym jest Narodowy Program znaczenie w Słownik na N .