badania nauka co to jest
Co oznacza nauka i badania: stanowią jedno z priorytetowych zadań Wspólnot, w szczególności od.

Czy przydatne?

Czym jest nauka i badania

Definicja z ang. science and research, z niem. Wissenschaft und Forschung.

Definicja: badania naukowe i postęp techniczny stanowią jedno z priorytetowych zadań Wspólnot, w szczególności od połowy lat 70., kiedy rozpoczął się pogłębiać dystans technologiczny pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i Japonią a Europą Zachodnią. W 1974 Porada Ministrów EWG podjęła decyzję dotyczą realizacji wspólnej strategii w zakresie edukacji i technologii, której rezultatem było opracowanie Programu Prognozowania i Oceniania w Nauce i Technologii. Jakościową zmianą stały się uruchomione programy ramowe wspólnotowej działalności naukowej i technicznej na 1984 87, koncentrujące się na głównych sprawach, między innymi technologii informacji i komunikacji, technologii przemysłowej i materiałów, naukach dotyczących środowiska, energii i zagadnieniach waloryzacji zasobów intelektualnych (na przykład program Comett). Zacieśnianiu dalszej współpracy badawczej krajów członkowskich WE sprzyjało przyjęcie Jednolitego Aktu Europejskiego, który powiększył kompetencje organów wspólnotowych (Komisji Europejskiej i Porady UE) w dziedzinie problematyki badawczo-rozwojowej i traktatu z Maastricht, pojawiły się w nim również nowe regulacje prawne dotyczące badań i rozwoju technicznego. W dokumencie tym stwierdza się między innymi, Iż celem UE w zakresie edukacji i badań jest wzmacnianie podstaw naukowych i technicznych przemysłu Wspólnot, wspieranie jego większej konkurencyjności na poziomie międzynarodowym i wspomaganie działalności badawczej. Aktualnie zadania te wykonywane są między innymi poprzez programy badawcze, rozwoju technicznego, wspieranie współpracy między przedsiębiorstwami, uczelniami, ośrodkami badawczo-naukowymi w ramach długoletnich programów ramowych. Zobacz także Piąty Program Ramowy, Szósty Program Ramowy, ERA

Czym jest nauka i badania znaczenie w Słownik na N .